АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина I, брой 4, 2013

АРИБ работи за устойчиво земеделие и здравословни храни

Разговор с г-жа Нели Йорданова, Генерален Директор на АРИБ

АРИБ работи за устойчиво земеделие и здравословни храни

Уважаема г-жо Йорданова, кои са основните цели на Асоциация Растителнозащитна Индустрия България?
Нашата асоциация АРИБ представлява растителнозащитната индустрия в България. Имаме съществена роля за насърчаване развитието на съвременни селскостопански технологии, в контекста на устойчивото развитие, защита на здравето на хората и околната среда. Популяризирайки растителнозащитната индустрия, ние изграждаме доверие в нас и повишаваме информираността за употребата на пестициди в земеделието. Членовете на АРИБ допринасят за производството на достъпни здравословни храни, развитие на конкурентно земеделие и високо качество на живот.

Растителнозащитната индустрия включва и растителнозащитната наука, даваща ни знания за опазване на растенията. Това е особено важно при съпътстващите ни постоянни промени в околната среда, за да намираме нови решения, защитаващи селскостопанските културите от болести и неприятели. На фона на растящата нужда от храни в световен мащаб и намаляването на обработваемите площи, борбата с вредителите и болестите е ключово мероприятие за развитието на модерно земеделие.

Каква е вашата визия за устойчивото земеделие в България?
Устойчивото земеделие е един от фокусите на АРИБ. Всъщност употребата на продуктите за растителна защита (ПРЗ) е част от устойчивото земеделие. Смятаме така защото ние, като индустрия сме заинтересовани от развитието на модерно земеделие с устойчив характер.

Стремим се иновативните решения да стигат все по-бързо до земеделския производител. В противен случай ние го обричаме да тъпче на едно място, вместо да догонваме страните с напреднало земеделие. Затова си взаимодействаме тясно с институциите и другите структури в тази област. Стремим се добре да ги информираме при работата им в областта на законодателството, нормативните и други документи. Целим разработените документи да са наистина ефективни, водещи до по-леко използване и прилагане на практика.

Новите решения трябва бързо да стават достъпни за фермерите, а това означава навременна регистрация на ПРЗ. Имаме леко изоставане в това отношение, но се надяваме Българската Агенция по Безопасност на Храните да преодолее трудностите и да вървим напред.

Устойчивото земеделие е икономически ефективно, екологично съвместимо и социално отговорно. Това означава, че съвременните методите трябва да запазват или подобряват качеството на околната среда, да гарантират екологосъобразни и добри земеделски практики. Добрите практики включват сеитбооборот, интегрирана защита и всичко необходимо за крайния продукт. Трябват ни също висока квалификация и добра технологична дисциплина, защото в противен случай ще разпиляваме ресурса, без да имаме очаквания ефект.

Фирмите от АРИБ предоставят и все повече щадящи ПРЗ за постигане на максимален ефект с минимално вложен ресурс. Това е резултат от развитието на науката, която не трябва да се свързва само със създаването на продукта, а и с всички действия по отношение правилното му прилагане и употреба. Внедряването на новите технологии превръща научните постижения в пазарен успех, в продукция с добро качество и добра цена. Това върви естествено с екологосъобразните мерки за защита на околната среда, за който се грижи растителнозащитната индустрия.

Как ПРЗ кореспондират със съвременната селскостопанска техника?
Съвременните земеделски практики, предполагат добро съчетаване на техниката и решенията за растителна защита. В този смисъл те вървят ръка за ръка. Новите ПРЗ изискват и съответната техника за тяхното прилагане. Това което виждаме напоследък е една техника, позволяваща висока ефективност, много добра производителност и това вече не е самоцел, а необходимост за земеделския производител. Използвайки такава техника, той вече може действително да постигне много високи резултати, което всъщност е целта и на комплексните мероприятия свързани с ПРЗ и тяхното прилагане.

Бихте ли се спрели по-подробно и на последните проекти на АРИБ?
Подобряване на процеса на регистрация на ПРЗ е може би най-важната тема, по която работим. Само така земеделският производител ще има достъп до последната дума на науката. Участваме в редица срещи с МЗ и БАБХ при изработването на новия закон за защита на растенията и всички мероприятия, касаещи нормативната уредба и регистрацията. Безопасността на потребителите и безопасността на околната среда също са основни аспекти на нашата работа.

АРИБ е член на Европейската Асоциация за Растителна Защита и това много ни помага в осъществяването на всички инициативи. Към момента имаме няколко проекта, осъществявани с нейното активното съдействие, целящи въвеждането на най-добрите практики при приложение на ПРЗ.

Искам също да разкажа за проекта против нелегалните и фалшиви пестициди. Тази тема става все по-актуална, както у нас, така и в световен мащаб. Регистрирани са много случаи на пускане на пазара на фалшиви и нелегални продукти и нашата роля е да повишаваме информираността в тази посока. Освен организираните семинари, засилихме и съдействието си с полиция, митници и БАБХ. Искаме проблемите да са ясни, за да се противодейства на това явление. Трябва да се знае, че то крие последици за здравето на хората и околната среда. Обезпокоени сме, че тези продукти не са тествани, имат неясен произход и резултат от прилагане. Апелираме към внимание, винаги когато нещо, като например много ниската цена, буди съмнение. Имаме безплатен телефон 080018112, на който всеки може да се обади за проверка или консултация. Сигналът ще бъде предаден за проверка от компетентните органи, като анонимността ще бъде запазена.

Освен информационните кампании, има нужда и от промяна в законодателството. Представили сме предложение на работната група в Министерство на правосъдието, което изготвя нов проект за наказателн кодекс. Според нас това е опасно явление, което следва да бъде криминализирано, за да могат действително срещу него да се вземат ефективни мерки.

В партньорство с БАБХ работим в областта на безопасната употреба на ПРЗ. Тази инициатива съответства на директивата за безопасна и устойчива употреба на пестициди, свързана с предстоящото обучение на земеделските производители. Готови сме с повечето от материалите, като ръководства, брошури, видео, които ще бъдат предоставени на бъдещите обучители. Благодарение на европейските ни колеги, част от материалите са предоставени, преведени и адаптирани от други страни от общността, които са направили вече тези стъпки.

От няколко години АРИБ работи и по системата за събирането и оползотворяването на опаковките от ПРЗ. Проведохме много срещи на различни нива, защото това е ключов въпрос, пряко свързан с екологичните аспекти на дейността ни. Членовете на асоциацията добре осъзнават отговорността си и твърдо са решени такава система да заработи. Особеното при нея е, че ПРЗ се съхраняват в пластмасови опаковки, които след употреба трябва трикратно да се изплакнат, след което да се третират като неопасен отпадък. Предоставили сме материали на министерствата как такива системи работят в останалите европейски страни. Имаме принципното им съгласие и се надяваме да убедим компетентните органи, че това е осъществимо и контролируемо. Необходима е и широка информационна кампания, за да убедим хората, че трикратното изплакване и изливане в пръскачката реално спестява пари на земеделския производител и същевременно не се допуска замърсяване на природата.

Какво ще посъветвате земеделските стопани при прилагането на ПРЗ?
Съветът ми към тях е, че ако искат да защитят своето здраве и околната среда трябва да ползват само регистрирани, тествани, качествени иновативни продукти. Те могат да се намерят при съответния регистриран и лицензиран дистрибутор. Трябва да се ползват и лицензирани консултанти със съответното образование и квалификация. Така те ще избегнат рисковете от провал на земеделската продукция и вложените средства. Мога да ги посъветвам също да следят какво се случва на пазара. Постоянно се публикуват нови решения и БАБХ, заедно с АРИБ предприемат редица информационни инициативи, за да знаят земеделците как да използват ПРЗ по най-безопасен начин.Реклама