АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина I, брой 6, 2013

Възможността за товарене на кораби Панамакс намалява транспортните разходи на зърноизносителите

Разговор с кап. Жорж Дерелиев, Изпълнителен Директор на БМФ Порт Бургас ЕАД

Възможността за товарене на кораби Панамакс намалява транспортните разходи на зърноизносителите

В началото, бихте ли ни представили накратко кое направи възможно да бъде натоварен изцяло кораб от типа Панамакс в българско черноморско пристанище?
През 2012г. БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД беше определено за концесионер на Пристанищен терминал Бургас Изток - 2. Година по-късно, дружеството пое и концесията на Пристанищен терминал Бургас Запад. Пристанищен терминал Бургас Изток – 2 е конструиран през 2005г. по японски проект с цел обслужване на товарооборота от насипни товари за нуждите на закрито вече предприятие Кремиковци. Още при проектирането на терминала е била предвидена по-голяма проектна дълбочина на газене на плавателните средства, предназначена за приставане на кораби с голяма товарна вместимост. Например 32-ро корабно място от пристанищния терминал е с дълбочина на газене от над 15 метра, което на практика позволява корабите от типа Панамакс да бъдат обработвани на пристанището. След преустановяването на дейността на Кремиковци през 2008г. товарооборотът на насипните товари на пристанището рязко спадна и на практика проектираният за големи кораби от типа Панамакс терминал се използваше за приставане на по-малки кораби. След поемането на терминала от концесионера БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД беше изготвен цялостен анализ на разполагаемите пристанищни мощности за обработка на товари, съпоставен с действителния и предвиждан товарооборот за следващите години. Беше установено нарастване на товарооборота на зърно и зърнени храни, като същевременно подобни товари се обработваха единствено на 19-то корабно място на пристанищния терминал. Това, от своя страна, доведе до редица логистични затруднения, свързани с обработката на зърнени товари и неудобства за клиентите на пристанището. От една страна, ограниченията в максималното допустимо газене на 19-то корабно място позволяваше приставането на по-малки плавателни средства и за извозването на дадена партида товари от производителите следваше да бъдат ангажирани няколко курса. От друга, стремежът на пристанището е именно товарите да бъдат бързо експедирани в интерес на товарооборота. В тази връзка беше разработена изцяло нова технология (съгласувана със сървейорските организации), която позволи съответно докарването на зърнените товари от местата им за съхранение в пристанището до 32-ро корабно място и последващото им натоварване на кораби с по-голям газене от типа Панамакс, без допълнителни разходи за клиентите. Така, през месец юли 2013г. за първи път в българско пристанище беше натоварен кораба Арго с дължина 225m с 63 053 метрични тона зърнени товари.

В продължение на това, как бихте коментирали възможностите, които се откриват пред българските фермери?
Разработването на технологичната схема за натоварване на кораби със зърнени товари от типа Панамакс на Пристанищен терминал Бургас Изток - 2 има за основна цел намаляването на времето за обработка на товари, значителното увеличаване на товарооборота през пристанищния терминал, както и намаляването на транспортните разходи по море на зърноизносителите. До сега кораби от типа Панамакс, посещаващи пристанищата Варна и Бургас, се натоварваха частично, тъй като ограничената дълбочина на газене на специализираните кейове за обработка на зърнени товари не позволяваше натоварването на плавателното средство до оптималната му товаровместимост. След това, частично натоварените плавателни съдове се отправяха до пристанище Констанца за дотоварване. С разработената нова технология корабите от типа Панамакс се натоварват до оптималната им товаровместимост на кея на Пристанищен терминал Бургас Изток – 2 и товарите се експедират директно до местоназначение, без да има необходимост от дотоварването на кораба в друго пристанище. Това, разбира се, спестява огромни разходи на зърноизносителите и позволява своевременното организиране на графиците по транспортната логистиката. Нововъведената технология е изгодна както за зърноизносителите, така и за нас като пристанищен оператор. От една страна, разходите на зърноизносителите за съхранение на стоката в пристанищните складове ще намалеят значително, а от друга по – бързата експедиция на стоките ще освобождава складово пространство за приемането на други количества товари с цел последващата им експедиция. По този начин респективно ще бъде увеличен и товарооборота на пристанището, което е от първостепенно значение за нас като пристанищен оператор.

Какви бяха предпоставките, направили възможно реализацията на този проект?
Още с поемането на концесията на Пристанищен терминал Бургас Изток - 2 БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД заложи изпълнението на амбициозна инвестиционна програма. Само за първата договорна инвестиционна година в терминала са вложени над 5млн. лева в рехабилитация, реконструкция и ремонт на пристанищната инфраструктура и доставка на оборудване и машини за дейността. Реализацията на този проект не би била възможна без инвестициите, които пристанищния оператор извърши в рехабилитацията на пристанищните претоварни мощности. Доставени бяха и специализирани средства за претоварване на такъв тип товари – грайфери. Не на последно място следва да се отбележи, че голяма заслуга за реализацията на проекта имаше и мениджмънта на дружеството, чрез възприемането на икономически целесъобразни решения и изцяло нов подход към организацията на обработката на кораби и товари в пристанището. Както е известно Кремиковци е спряло на практика производствената си дейност още през 2008г. и оттогава до сега на практика терминалът се е използвал за обработката на малки кораби, далеч под възможностите, които предоставя, предвид голямата проектирана дълбочина на газене.

С какви предизвикателства се срещнахте при въвеждане на технологиите за товарене на зърно?
Самото нововъведение е плод на усилена работа от страна на дружеството и привлечените специалисти. В момента, в който започна обработката на зърнени товари по този начин, всички трудности бяха елиминирани, доказателство за което е и успешното изпълнение на възложените задачи по натоварването на кораби от типа Панамакс. Основните ни притеснения бяха при одобрението на технологията от страна на компетентните сървейорски организации. Не на последно място следва да отбележим, че основният приоритет, който дружеството заложи при въвеждането на новата технология, е разходите на клиентите за претоварните пристанищни услуги да се запазят същите. Считам, че успяхме не само да не увеличаваме разходите на клиентите, а и да избегнем увеличаването на себестойността на услугата при нас, от което печелим всички и допринасяме с общи усилия за увеличаването на товарооборота и утвърждаването на Пристанище Бургас като стабилен партньор в международната морска общност.

В заключение, какви са намеренията на БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД за развитието на съоръженията за претоварване на зърно?

През следващата година БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД стартира амбициозен инвестиционен проект за изграждане на нови модерни силози за съхранение на зърно заедно с изцяло автоматизирана система за измерване на товарите и последващо натоварване на кораб. Предвижда се изграждането на силози с общ капацитет от над 60 000 тона. Силозите ще бъдат свързани директно с мерителна кула, което от своя страна ще избегне допълнителните разходи на зърноизносителите за теглене на превозните средства с товари на отделни авто и ж.п. кантари. Силозите ще бъдат снабдени с модерни измервателни уреди, които ще показват директно основните характеристики на стоката, като например влажността й, без да е необходимо извършването на допълнителни и често не евтини експертизи. С автоматичната система за товарене бряг-кораб, плавателните съдове ще бъдат натоварвани изключително бързо, което от своя страна ще допринесе за намаляването на разходите по престоя на кораба в пристанището. Подобни комплекси се използват във всички по-големи пристанище по света, което вярваме ще ни направи достоен конкурент в сферата на пристанищните услуги.Реклама