АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Лесно и достъпно очертаване на обработваеми площи

Лесно и достъпно очертаване на обработваеми площи

Започва тазгодишната кампания по регистрация на земеделски парцели за директни плащания на площ. За собствениците и арендаторите, които кандидатстват за субсидии, отново е време да очертаят обработваните от тях площи и да ги декларират в ИСАК.

Натрупаният опит сочи, че точността на декларираните данни е от изключително значение, тъй като Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” налага сериозни санкции при разминаване, наддеклариране и застъпване на площи. Производителите знаят, че за минимизиране на потенциалните неточности е много важно да подберат внимателно подходящ метод за очертаване на обработваемите си площи. На лице са както добри, така и лоши примери.

Не е добра практика да се заобикаля инвестирането в специализирано оборудване или необходимостта от наемане на външни фирми, като се правят опити за копиране на данни от Google Maps в КВС. В повечето случаи получените резултати са неточни и на редица производители бяха наложени санкции.

Добрият вариант за собствениците на малко на брой и площ парцели, относително непроменливи през годините, които се налага да бъдат измервани еднократно, е да наемат специализирана външна фирма. За по-едрите стопани и производители в райони със значителна динамика на обработваемите площи е удачно да се снабдят с подходящо собствено оборудване, с чиято помощ да актуализират ежегодно своите данни.

Практиката показа, че изборът на специализирано оборудване е от изключително значение, защото освен многото неточности в КВС, трудности предизвиква и конвертирането на получените от измерванията данни към подходящия за ИСАК формат. На пазара вече се предлагат устройства, които могат да визуализират и редактират КВС и ортофото карти, с които непрофесионалист би могъл да направи достатъчно точно измерване без чужда помощ и без риск от грешки при конверсия на създадените файлове.БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ

София 1618, бул. Цар Борис III 168, офис 32
тел.:02/ 8554152
факс:02/ 8554152
088/ 8220391