АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Тороразпръскващи машини

Тороразпръскващи машини

В ролята на торове в земеделието се прилагат органични твърди и течни оборски торове, компост, торф, както и богато разнообразие от минерални торове в гранулирано, прахообразно и течно състояние. В зависимост от фракциите на внасяните торове се използват различни тороразпръсквачки, цистерни и шлангово оборудване. Използването на органични торове не само подобрява плодородието на почвите, а и спестява пари за закупуване на минерални торове и решава основен проблем на животновъдните стопанства – третирането на отпадъци. Изкуствените торове пък компенсират конкретните потребности от елементи на културите във всеки отделен случай. Всички типове торове в съвременното земеделие се прилагат със специализирана механизация, която гарантира прецизност, икономичност, ефективност и лекота на работния процес.


текст Вела Динкова

Експертите смятат, че до 2050г. населението на Земята ще е повече от девет милиарда души. Това е с почти три милиарда повече спрямо днес. Хората в глобален мащаб споделят едно общо предизвикателство: осигуряване на храна и енергия за населението. Торовете са играли и ще продължат да играят ключова роля във вечното предизвикателство за увеличаване на добивите от земеделието. Редица проучвания сочат, че 30-50% от земеделската продукция в света днес се дължи на използването на торове. Терминът "тор" означава "растителна храна" и се използва за описване на добавки, които увеличават почвеното плодородие и добивите от културите.

Европейската торова промишленост е сред най-ефективните в света. В Европа наред със синтетичните активно се използват и естествени торове. За прилагането им има специално разработени европейски управленски стратегии за оптимизиране на добивите и намаляване на въздействието върху околната среда от земеделието. Те са насочени към развитие на земеделието в ЕС по устойчив начин, при целесъобразно, прецизно, икономически ефективно и екологично обосновано използване на торове. В регионален мащаб това осигурява рентабилност на стопанствата, а в глобален – възможност с наличната обработваема земя да се отговори на очакваните нужди от храна и енергия.

Правилното торене изисква специализирани машини
Безспорно съвременното земеделие е немислимо без торене. Чрез него се внасят основните елементи, отговорни за почвеното хранене и растежа на растенията. Това са главно азот (N), фосфор (Р), калий (K), сяра (S), калций (Са), магнезий (Mg), бор (В), хлор (Cl), мед (Сu), желязо (Fe), манган (Мn), молибден (Мо) и цинк (Zn). Конкретните торови препарати, норми и съотношения, както и времето и начина за прилагането им зависят от спецификата на културите, метеорологичните условия, почвените характеристики, останалите агротехнически мероприятия и очакваните резултати. За постигане на високи добиви с високо качество в устойчивото земеделие се предвиждат конкретни торови препоръки, които ще могат да се получат за всяко стопанство в България чрез специализиран софтуер. Торовите норми се определят на базата на проучвания върху почвени проби, като се вземат предвид всички фактори, оказващи влияние върху храненето на растенията.

Днес рентабилно торене означава спазване на торови препоръки с използване на специализирана техника за този процес. Ръчното торене е много трудоемко и неточно. То може да доведе до недостиг на торове на едни места и препокриване на други. В единия случай загубите ще са от продукция, а в другия – от излишно изразходване на торове. Торовете трябва да са в точното, необходимо за растенията количество, което може да се постигне със тороразпръскващи машини. Те редуцират необходимостта от работна ръка, намаляват експозицията на работниците на въздействието на торовете и се настройват за прилагане на нужните количества спрямо насаждението. Производителите на тороразпръскваща техника днес се стремят да предложат удобство и надеждност в работния процес, прецизност в управлението и разпределението на торовете и секционен контрол. Така вложените в торове средства няма да се разпръснат напразно, а по начин, гарантиращ максимални добиви. Прецизността е важна и за опазването на околната среда, защото така ще знаете, че не сте преминали допустимите норми за предотвратяване на замърсяването на почвите и водите.

Видове тороразпръскващи машини
Пазарът на машини за торене сега предлага богато разнообразие от решения според спецификата на приложение. Има торачки за течни, гранулирани и прахообразни, както и за твърди оборски торове. Използват се тарелкови, центробежни и пневматични тороразпръскващи машини. Като резервоари – цистерни и ремаркета, а течните торове се разпръскват с шлангови инсталации, дъждовални системи, самоходни пръскачки и оросители, които се ползват и за прилагане на препарати за растителна защита. В автоматизираните шлангови системи за фертигация торовете (течни или разтворени твърди) с дозиращи помпи се включват в нужните количества в напоителната система и се разпръскват със спринклерни или капкови системи.

Според типа на торене, който извършват има машини за слято (разпръснато) и редово (ивично) торене. При разпръснатото торене необходимото количество тор се разпределя равномерно върху цялата площ, а при редовото се прилага по редовете. Има и комбинирани машини като сеялка с торачка и култуватор с торачка. Те извършват торенето заедно със сеенето или окопаването. Примерна технологична схема на комбинирана сеялка включва: сандък за семена, сандък за торове, тороизсяващ апарат, сеещ апарат, семепровод, ботуш и заривач.

При нашите условия оборският тор се използва главно за торене срещу пролетници, като се разпръсква на есен и се заравя с есенната дълбока оран. Оборският тор се разпръсква с механизирани тороразпръсквачки. По обща конструкция те представляват големи прикачни коли с различен капацитет, в които на задната част е монтирано приспособление за раздробяване и разпръскване на тора. Торът се изтласква към задната част на колата с помощта на движеща се платформа. Механизирането разпръскване на оборския тор има две съществени предимства: равномерно разпределяне на тора върху почвата и голяма експедитивност при разпръскването, което позволява торът да се заорава без забавяне и без излитане на азот.

Иновативни решения
Концепция от ново поколение в управлението на тороразпръскването е съвместимостта на торачките с ISOBUS. Това означава, че торачката може да бъде агрегатирана към всеки трактор, използващ ISOBUS 11783. Въз основа на ISOBUS контрола се постига лекота в управлението, равномерно разпределение на материала над големи площи и оптимално натоварване на превозното средство в зависимост от скоростта. Регулирането на разпределяното количество торове става чрез вграден в ходовата част сензор за скоростта и сензори на дозиращите клапани. Когато се постигне необходимото количество тор на хектар, скоростта на пропускане на тор се контролира така че в зависимост от скоростта на трактора, винаги да се постигат зададените количества материал на хектар. За токова управляване на тороразпръсквачка се използва ISO-BUS терминал, който е свързан към трактора. Така оператора може да следи и променя параметрите в процеса.

Използвайки GPS технологии, интернет и пълна автоматизация, SULKY предлага високотехнологично тороразпръскване с новите машини SULKY ECONOV X40 и X50. Наторяването на големи площи с висока прецизност дори при терени с неправилна форма е достижимо и лесно с новите решения. Работната ширина на тези два нови модела достига до 44м. за X40 и 50м. за X50.

Те са оборудвани със система за постоянно измерване на теглото, за автоматична настройка на дозирането, включваща система ECONOV, която позволява постоянно контролиране на работната ширина. Тя е много по-комплексна от някои от сегашните сложни решения (spray bar), като при нея площта на разпръскване зад машината заема сърповидна форма (полумесец). Функцията ECONOV дава възможност тази форма да се променя и настройва спрямо специфичните неправилни контури на всеки конкретен терен. Без значение дали пръскането трябва да се извърши в крайно дясно, крайно ляво или само зад машината, ECONOV се адаптира постоянно с помощта на GPS модул. При конкретни условия, електрическите цилиндри постоянно променят точката на падане върху разпръскващите дискове, за да се настрои тороразпръскването към точната форма на обработваната площ. Прецизното гранично разпръскване все още представлява предизвикателство. С TRIBORD 3D-i (i означава „интелигентен”) - също стандартно заложена функция, настройката на точката на падане върху най-крайните, гранични лопатки се адаптира автоматично спрямо типа тор, който се разпръсква, като осигурява оптимално разпръскване в граничните зони на терена.

ECONOV X40 и X50 стават изключително лесни за настройване благодарение на новото RTS устройство (почетна грамота от SIMA 2013). Тези „свързани” тороразпръскващи машини включват онлайн приложение FERTITEST®. Тази услуга, с вход от уебсайта на SULKY е лесно достъпна от стационарен компютър или лаптоп. На уебсайта са изброени повече от 500 вида торове. Дори ако продуктът не бъде разпознат, системата предоставя Search функция, която търси сходство. Операторът на машината може да запамети параметрите си на обикновена SD карта или флаш памет. Когато картата се постави във VISION конзолата (борд компютъра) само с едно кликване ECONOV X40 и X50 извършват 100% автоматична настройка: дозировка, ширина и граница.

Френската компания KUHN разшири гамата си от торачки за лозя и овощни градини. Те разработиха различни модели, които да отговарят на индивидуалните нужди и спецификата на отглежданите култури. KUHN предлага бункери за тор в няколко размера, както и различни варианти за регулиране на клапаните. Тороразпръсквачката MDS10.1s е специално конструирана за тесни междуредия. Ширината на модела е само 1.08м, а вместимостта на бункера е 500л. Моделът MDS12.1. е с ширина 1.40м. и обем на бункера от 800л. с възможност да се увеличи до 1200л.

Вие избирате как да се отварят клапаните. В зависимост от трактора, не винаги хидравличните изводи са достатъчни да се задвижат измервателните клапани. В тази връзка вече са налични няколко типа контроли, за да се управлява отварянето/затварянето на клапаните и адаптирането им към различните трактори: ръчни; хидравлични с единичен или двойно действащ цилиндър; хидравлични с двойно действащ цилиндър и отделни контроли, разположени от ляво/дясно; електрически с новото управление E-Click и отделни контроли, разположени от ляво/дясно; електрически със система QUANTRON A и DPAE регулиране, пропорционално на работната скорост.

Благодарение на новото звено E-Click, не се изисква хидравличен извод за работата на дозиращия клапан, достатъчен е електрически контакт. По този начин е възможно да отворите или затворите по отделно клапаните, разположени в ляво и в дясно, докато работите. Няма разделител на потока или хидравлични маркучи в кабината на трактора. За още по голяма прецизност и контрол на приложение е налична версия с DPAE регулация (пропорционална на работната скорост). Звеното QUANTRON A, автоматично адаптира нормата на приложение според работната скорост. Показание за скоростта може да получите от сензорите за скорост, GPS или от трактора. Звеното QUANTRON A помага на оператора да настрои нормата. С негова помощ могат да се запаметят до 300 вида торове и 200 различни дозирания. QUANTRON A е съвместимо също и с GPS, който може да се използва за регулиране на прилаганата норма.

Тороразпръскващите машини на KUHN могат да се използват за разпръскване на различни продукти: минерални, органични, прахообразни торове и семена. Потребителят избира обсега на разпръскване. С базова тороразпръскваща машина модел MDS, може да разпръсквате препарати в обсег от 10 до 18м. Всеки модел MDS може да бъде оборудван с двулентово устройство за торове, с което да ограничите разпръскването само около лозите или дърветата. Междуредовите разстояния може да варират от 1.50 до 5м. Нужни са само няколко секунди, за да се монтира устройството към машината, без да използвате инструменти.

С трите основни модела: AXIS 20.1, AXIS 30.1 и AXIS 50.1, серията тороразпръскващи машини RAUCH AXIS поставят нови мащаби за приложение в практиката. AXIS 20.1 предоставя възможностите на професионалната разпръскваща техника. AXIS 30.1 предлага по-голяма прецизност и ефективност при всяко едно приложение със своите три тона полезен товар и работен потенциал от 12 до 42м. AXIS 50.1 с 4000л. полезен товар и работни ширини до 50м. е убедителен аргумент за приложение с максимална производителност, прецизност, сигурност и комфорт.

Дозиращата електроника QUANTRON-A увеличи допълнително „интелигентността” на торачката. QUANTRON-A е оборудвана с голям, прегледен дисплей и логически изградено меню. Всички функции могат да се изпълняват с дистанционно управление за секунди: зависещо от скоростта на движение на трактора дозиране на тора; разделно отваряне и затваряне на дозиращия шибър (ляво и дясно); регулиране на количеството на тора, поотделно за ляв или десен диск; контрол и документиране на количеството използван тор и на други работни характеристики; стандартно оборудван с интерфейс за Precision Farming, напр. с N-сензор; прехвърляне на работните характеристики на компютър с Datamanager (управление на данните).

Новият модел самоходна пръскачка MAF на MAZZOTTI е проектиран да комбинира функционалното с красивото. Работната ширина и височина са оптимизирани, което позволява машината да пътува по всички пътища без ограничение. Всички щанги над 36 метра са полу-карбонови, което позволява на машината да запази отличното си разпределение на теглото по цялата дължина на шасито. Опита на MAZZOTTI с IBIS серията самоходни пръскачки е позволил и MAF да се предлага със забележително висок просвет при положение, че общата височината винаги остава непроменена – 3600мм. Може да поръчате своя MAF в три варианта по отношение на просвета 1250мм – 1500мм – 1750мм. Щангите, които се предлагат са в диапазона 16 – 48 метра.