АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

Международна среща-семинар срещу нелегалните и фалшиви ПРЗ

Международна среща-семинар срещу нелегалните и фалшиви ПРЗ

На 13 и 14 януари 2015г., в София Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) беше домакин на Годишната международна среща-семинар под наслов „Против нелегалните и фалшиви продукти за растителна защита“. Срещата се организира с подкрепата на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА) и в нея взеха участие националните асоциации HCPA (Гърция) и AIPROM (Румъния), заедно с представители на съответните компетентни власти.

Трите страни от региона представиха позициите си по темата, а участието на лектори с дългогодишен опит в прилагане на добри практики срещу незаконното предлагане на пазара на пестициди допринесе за ползотворна дискусия за възможностите за съвместни действия и сътрудничество между органите на трите страни за предотвратяване вноса и разпространението на незаконни пестициди в ЮИ Европа.

Гервин Боуилон – член РГ „Нелегални продукти“ към ECPA и координатор на проекта в региона, постави началото и ръководи открития диалог за нарастващия проблем с нелегалните пестициди.

Конкретни примери за предприети действия по случаи на незаконна търговия с пестициди, открити в пристанището на Хамбург бяха представени от г-н Грегор Хилферт – Фитосанитарен контрол, Министерство на икономиката, транспорта и иновациите, Германия.

Д-р Елени Карасали – ръководител лаборатория към Института по фитопатология Бенаки, Гърция запозна участниците с дейността на института, свързана с контрола на нелегалните и фалшиви ПРЗ – лабораторни анализи и, оценка за еквивалентност при паралелен внос, изследвания за стабилност при съхранение на ПРЗ, както и други иновативни методи за анализ на формулациите в съвременно-оборудваната лаборатория на института.

Главен полицейски комисар Дору Доробанту – заместник- директор на Международния център за полицейско сътрудничество, Румъния, представи общ план на целите и работата на центъра, специализиран в обмена на данни и информация на международно равнище. Той информира участниците за проекта S.E.L.E.C. - Център за прилагане на законодателството в Югоизточна Европа, който представлява динамична и гъвкава платформа за съдебно сътрудничество за органите на полицията и митниците, инициирана от 13 страни в региона, с цел подобряване на координацията в борбата с престъпността, включително организирана и транс-гранична престъпна дейност.

Г-н Дионисис Влахос от Министерство на развитието на селските райони и храните, Гърция представи параметрите на анализа на риска по отношение на митническия контрол при внос.

За първи път в тези срещи, които се организират ежегодно в региона, беше поканен гост от Молдова – г-н Владимир Мосоа, Министерство на земеделието и хранителната индустрия. Той представи действащата в страната институционална рамка относно контрола на пестициди и торове.

От българска страна участие взеха и представители на БАБХ, Агенция Митници, МВР и ДАНС. Заместник-изпълнителният директор на БАБХ – г-н Антон Величков представи позицията на регулаторния орган в България по темата за нелегалните пестициди. В своето изказване той отчете нарастване броя на нарушенията и заловените нелегални пестициди за 2014г. у нас и в тази връзка подчерта, че са предприети мерки за решаване на проблема с нелегалната търговия. Част от обсъжданите мерки са активиране на мобилни групи за контрол както по граничните пунктове, така и в страната и прилагане на санкцията – отнемане на субсидиите на фермери, които използват неразрешени, нелегално внесени продукти за растителна защита. За постигане на реални резултати от предприетите мерки се работи активно с всички заинтересовани страни по превенция на разпространението на фалшиви и нелегални продукти за растителна защита (ПРЗ).

В заключение от презентациите и дискусиите по темата – работата против нелегалните и фалшиви продукти изисква планирани и кооридинирани, постоянни и продължителни действия. Всички участници в срещата декларираха, че ще продължат доброто сътрудничество, а от страна на институциите бе изразено желание за намиране на решения за предовратяване на разпространението и употребата на нелегални пестициди на територията на Република България и на територията на други държави-членки на Европейския съюз, както и за подобряване на режима за контрол и налагане на санкции на заловените нарушители.Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

София 1408, ул. "Балша" №1, блок 9, офис 801
тел.:02/ 9532702
факс:02/ 9532702