АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

Финансирането на биогаз инсталации би създало огромни улеснения за фермерите

Разговор с инж. Чавдар Айгътов, Управител на ЕЛЛОН ЕООД

Финансирането на биогаз инсталации би създало огромни улеснения за фермерите

В началото, бихте ли представили ELLON на читателите на списание АгроБио Техника?
ЕЛЛОН е компания, работеща в сферата на монтажните инсталации, соларните системи и биогаз инсталациите. Началото й е поставено през 2010 година като част от структурата на Атаро Клима ЕООД, чиято дейност е основно в областта на вентилацията и климатизацията.

Системите за монтаж на ЕЛЛОН са специално разработени да направят най-трудните монтажни работи съвсем лесни и опростени. Компанията е изградила досега над 120 мегавата фотоволтаични инсталации в България и други европейски страни. В момента проектираме и работим по изграждането на няколко биогаз инсталации.

Какви решения предлагате, специално ориентирани към селското стопанство?
Селскостопанските инсталации за биогаз обработват основно субстрати с произход от селското стопанство, като например оборски течен и твърд тор, остатъци от растителни култури и странични продукти, енергийни култури. Течният и твърдият тор от едрия рогат добитък и свинете са основна суровина за повечето селскостопански инсталации за биогаз, но се наблюдава тенденция през последните години на нарастване на броят на инсталациите, работещи с енергийни култури. Пресният тор и другите органични отпадъци обикновено се използват като органичен тор, но преминали през процеса на метаногенезата тяхната наторяваща способност се подобрява. Предлаганата възможност за финансиране на подобен тип инсталации, която в момента се предоставя чрез грантовите схеми на Европейските фондове, би решила проблема с отпадъчните продукти и би създала огромни улеснения за фермерите в България.

Бихте ли дали примери за успешно реализирани проекти в тази област?
Наскоро открихме проекта Биона Газ, изцяло проектиран и изграден от фирма ЕЛЛОН. Вложените средства в изграждането на тази инсталация за производство на биогаз от животински и растителни отпадъци са над 3.5 млн. евро. Съоръжението е изградено на 7дка терен в землището на с.Цалапица до Пловдив. От получения биогаз се произвеждат електрическа и топлинна енергия с мощност 1.50MW. Технологичното оборудване и автоматика на процеса е доставено от фирма HOST B.V. – Холандия.

Инсталацията се състои от два първични ферментора за анаеробна ферментация, всеки с диаметър 22 м, височина 6м, и обем 2250куб.м, и един вторичен ферментатор с обем 2250куб.м. От получения биогаз (метан – 60%, и въглероден диоксид – 40%) в когенератор се произвеждат 1.5MW електрическа и 1.56MW топлинна енергия. Токът се изкупува по договор с ЕVN, а топлинната енергия ще захранва бъдеща 30-декарова оранжерия. Отпадъчният продукт е биологична чиста тор.

В заключение, какви са очакванията за интереса към енергийно ефективни решения в българските ферми?
Очакванията ми са за проявяване на интерес към такива решения с оглед предвидените мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Именно това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com