АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Мониторинг на процесите в биогазови инсталацииМониторинг на процесите в биогазови инсталации

Инсталациите за биогаз са биологични системи, които с участието на микроорганизми разграждат анаеробно органична материя. Основният продукт е биогаз, богат на метан, койт ...

LED осветление в животновъдствотоLED осветление в животновъдството

Животните и растенията могат да усетят светлината. Те променят навиците си в зависимост от количеството получена светлина, или те използват светлината и цветовете, за да ...

Ръчни инструменти за резитба в овощни градини и лозяРъчни инструменти за резитба в овощни градини и лозя

Когато за овощните градини и лозята са положени много грижи, мисълта за резитба може да постави важни въпроси. Всеки стопанин с опит знае, че за да има здрави насаждения, ...

Добри практики за опазване на водите от нитратно замърсяванеДобри практики за опазване на водите от нитратно замърсяване

В съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 9.3.2015г., относно Рамковата директива за водите и по-специално действия за постигане на статус „добро съст ...

Насоки за ефективно използване на изкуствените торове в селското стопанствоНасоки за ефективно използване на изкуствените торове в селското стопанство

2015 година е обявена за международна година на почвите. Многократно е разглеждана ролята на минералните торове за получаване на високи добиви. Прилаганата в България „ ...

Сензори за нитратно съдържаниеСензори за нитратно съдържание

Общоприетите практики за управление на азота при производство на земеделски култури обикновено включват значителни количества предварително приложен азот с единни полеви ...

Прецизно земеделие

Постоянните промени в икономическа обстановка все повече и повече подтикват селскостопанските производители да търсят решения за повишаване на ефективността на тяхното пр ...Реклама