АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IV, брой 6, 2016

Новите ни почвени подобрители вече се влагат от редица стопанства

Разговор с г-н Красимир Кръстев - Мениджър Продажби на Свилоцел ЕАД

Новите ни почвени подобрители вече се влагат от редица стопанства

В началото, бихте ли представили накратко съвременния облик на Свилоза АД?
Свилоза АД е едно от емблематичните предприятия в Централна Северна България. Създадено е през 1966г., а 33 години по-късно е приватизирано. Днес, чрез основното си дъщерно дружество Свилоцел ЕАД е единственият производител у нас, а и на Балканския полуостров на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина. Отскоро Свилоцел предлага на пазара ПН-98 и ПП-76 – почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви.

Дружеството има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е безспорен пазарен лидер в страната и региона. Сулфатната целулоза се търси от производители на санитарно-хигиенни (тишу) хартии, хартии за писане и печат, копирни хартии, хартии с пигментно покритие, повърхностно облагородени хартии, велпапе с покритие, лицев слой на картоните и др. Свилоцел работи с пълния си производствен капацитет и успешно реализира около 85% от сулфатната целулоза за износ на пазарите в Европа, Азия и Африка.

В завода е внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление, включваща система за управление на качеството, система за управление на околната среда и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Дружеството е част от доброволната инициатива Responsible care и притежава сертификат за проследяване на дървесината като основна суровина. Свилоза притежава грамоти за специален принос към Зелената идея и специална награда в конкурса „Най-зелени компании на България”, а през 2016г. спечели „Зелен Оскар” и първо място в категория „Индустрия и производствен сектор” в същия конкурс.

Свилоза инвестира непрекъснато в проекти, свързани с увеличаване на капацитетните възможности на инсталацията и пълното оползотворяване на влаганите в производството суровини и материали. Ръководството търси и работи с най-добрите налични технологии в целулозния бранш и използва енергоефективни технологии. Инвестира и в нова гама продукти, като суровината за тяхното производство са изцяло отпадни материали от целулозното производство (ПН-98 и ПП-76). Реализирайки почвените подобрители на пазара, компанията решава и проблеми свързани с генерирането и натрупването на отпадъци. Отпадъкът при обработката на дървесината се изгаря в котел за биомаса, като произведената пара се използва за технологични нужди. Свилоцел е напълно независима по отношение на консумацията на топлоенергия, а съотношението на закупена и произведена електроенергия е 50:50.

Мисията на компанията би била невъзможна, ако не покрива националните и европейски стандарти за опазване на околната среда. За последните 10 години във фирмата са инвестирани над 20млн.лв. за екологични инсталации-пречиствателна станция за отпадни води, електрофилтри, пречистващи инсталации за лошомиришещи газове, прахоулавяща система и др.

Всяка предприета малка стъпка води към голямата цел на компанията-да развива устойчиви продукти и практики, да гради устойчив бизнес.

Сравнително отскоро предлагате почвени подобрители за кисела почва. Бихте ли разказали повече за тези продукти?
Отскоро предлагаме на пазара ПН-98 и ПП-76 – почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви. Продуктите са с високо съдържание на калциев карбонат и са изключително подходящи като мелиориращ материал при кисели почви или почви с тенденция към вкисляване. Подкисляването на почвите е резултат от различни външни въздействия (торене предимно с азотни торове, кисели дъждове и други) както и на протичащите процеси в почвите при отглеждането на различни култури. Съдържанието на алуминий и магнезий в различните почви е от съществено значение за процесите на подкисляване. Повишената киселинност на почвата е вредна за растенията, като ги потиска и пречи на нормалното им развитие по време на цялостната вегетация. Ето защо се налага да се провежда регулярно варуване, въз основа на установените стойности на рН на почвения разтвор и отчитане на съдържанието на хранителните елементи, хумуса, алуминия и магнезия. Чрез варуването се регулира и усвояването на хранителните елементи и се постигат по-добри добиви и екологосъобразна продукция. Варуването е добре да се извършва есенно време преди валежния сезон, но за пролетници и други насаждения е възможно да се осъществи и в ранна пролет.

Нашите почвени подобрители имат предимство пред конвенционалните торове. С оптимизирането на почвената реакция се хармонизира хранителния режим на почвите и намалява мобилността и усвояемостта на тежките метали в нея. Подобряват се физическите свойства на почвата – водопроницаемост, структура, аерация и др.

Продуктите са екологично чисти и с качества на комплексен мелиорант за кисели почви, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект. Може без ограничение да се ползват както в класическото земеделие, така и в производството на биопродукти. Предлагаме ги на гранули, като по този начин се избягва запрашаването от една страна, а от друга са подходящи за влагане с традиционната торо-разпръскваща техника. Продуктите са подходяща добавка при компостиране и при създаване на почвено–торфени смеси за различни растителни и дървесни видове.

Благодарение на добавките от зелена луга и дървесна пепел към основната съставка калциев карбонат в продуктът ПП-76 се съдържат хранителни елементи като калий, сяра, магнезий и микроелементите желязо, цинк и молибден, които му придават подхранващ ефект.

Какъв прием намират новите продукти в българското селско стопанство?
Първото ни реално представяне пред широката аудитория от селскостопански производители, търговски фирми на семена, торове и препарати за растителна защита, агроинженери и консултанти беше с участието ни на Международната селскостопанска изложба Агра 2016. Предстои ни участие в Междунарното специализирано изложение Селското стопанство и всичко за него в Добрич в периода 23 – 27 август 2016г.

Продуктите ни са отскоро на пазара, но вече са вложени от зърнопроизводители, производители на маслодайни рози и лавандула, производители на зеленчуци. Работим по съвместни проекти за ползване и проследяване на ефекта от влагането на продуктите в дългосрочен аспект.

В заключение какви очаквания имате по отношение развитие на пазара както у нас, така и в други страни?
Климатичните промени, които се наблюдават последните години водят до редица изменения в почвата-ерозия, засоляване, вкисляване, загуба на биоразнообразие и намаляване на съдържанието на почвеното органично вещество. Вкисляването на почвите е в резултат на интензивно използвани почви с монокултурно земеделие и едностранно, небалансирано торене, най-вече с азотни торове. През последните години липсва правилен избор на подходящи за кисели почви култури и не се извършва мелиориране с химически подобрители и органично торене. Излизането на бобовите и фуражни култури от сеитбооборот се отразява твърде неблагоприятно върху свойствата и качествата на Черноземите.

Почвените ресурси на България със селскостопанско предназначение заемат около 55%. 46% от обработваемите почви са в различна степен вкислени. Тенденцията е дела на киселите почви да нарасне от 4 на 6 млн. дка поради небалансираното и едностранно торене на културите, хидроморфни и окислително редукционните процеси.

При разработката на нашите почвени подобрители са отчетени тези тенденции в състоянието на почвите. Калциевият карбонат като основна съставка е получен по химичен път и има много по-голям неутрализационен потенциал от природния, предлагането на пазара под форма на гранули ги прави перфектни за влагане, поради което ще нараства употребата им в съвременното земеделие с цел създаване не само оптимални условия за хранене на земеделските култури, но и за запазване и повишаване плодородието на почвите.Реклама