АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 1, 2017

Светът се ориентира към възобновяеми енергийни източници

Разговор с проф. д.н. Анна Аладжаджиян, Национална Асоциация по Биомаса

Светът се ориентира към възобновяеми енергийни източници

В началото бихте ли представили Националната Асоциация по Биомаса на читателите на списание АгроБио Техника?
Националната асоциация по биомаса (НАБ) е учредена през 1998 година като неправителствена организация с нестопанска цел. Асоциацията се стреми да популяризира възобновяемите енергийни източници, които са достъпни на местно ниво, като разпространява информация и подпомага връзките между заинтересованите лица.

Асоциацията не извършва стопанска дейност и не е ориентирана към печалба. Въпреки това извършва платени консултации и предпроектни проучвания в областта на биомасата и възобновяемите енергийни източници.

Бихте ли разказали по-подробно за проектите, по които работите?
Текущите проекти, по които работи НАБ, са два – „Пазарно усвояване на съществуваща и възникваща устойчива биоенергия (Биоенергия за бизнес)“ (В4В) и Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ) - концепция за създаване на устойчиви регионални вериги на снабдяване с дървесна биомаса (BioRES). И двата проекта са финансирани по рамковата програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Проектът B4B пропагандира превключването от изкопаеми горива към биоенергия. По-точно проектът насърчава замяната на изкопаеми горива (въглища, нефт, газ), използвани за отопление, чрез достъпни източници на биоенергия (например странични продукти от дървопреработвателна промишленост, горска биомаса, пелети, слама и друга селскостопанска биомаса). B4B има за цел да покаже на инвеститори и оператори как да използват биомасата по енергийно-ефективен и икономичен начин.

Чрез интервюиране на заинтересувани лица са определени най-обещаващите пазарни сегменти в България за замяна на изкопаемите горива с биоенергия:
- индустрията, към която спадат дърводобивните и дървопреработвателни предприятия, а са изключени големите индустриални предприятия, които вече са газифицирани;
- сектора Селско и горско стопанство, към които спадат оранжериите и фермите;
- и сектора домакинства, търговия, обществени сгради и други, където попадат болници, общински сгради и частни жилища.

Най-голяма консумация на петролни продукти се отчита в транспортния сектор – 87%, но там подмяната с биогориво е възможна, само ако се използва биогаз.

Отново на базата на интервютата е установено, че използването на твърда биомаса за отопление е възпрепятствано от:
- Липсата на субсидии и кредитни линии за първоначални инвестиции в горивната инсталация;
- Високата цена на твърди горива от биомаса;
- Липсата на информация за нови ефективни технологии за изгаряне на биомаса.

За преодоляване на бариерите интервюираните предлагат следните мерки:
- Осигуряване финансова подкрепа от страна на държавата, например чрез премахване на ДДС за твърди горива от биомаса и за инсталации за използването им, кредити и т.н.
- Повишаване информираността на обществото за отопление с твърда биомаса чрез разпространение на информация.

Проект BIORES e фокусиран върху създаването на Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ) в България. Той си поставя следните задачи:
- увеличаване приноса на местното снабдяване с качествени дървесни биогорива, произхождащи от устойчиво и отговорно горско стопанисване и от оползотворяване на дървесната суровина и отпадъци.
- повишаване консумацията на дървесни биогорива на местно ниво
- създаване на 6 до 8 ЦЛТБ в поне 2 от 3-те държави, участващи в практическата реализация (България, Хърватска и Сърбия)
- общ обем на договорени продажби с консуматорите в регионите на действие на ЦЛТБ на минимум 8000 тона дървесни биогорива на година и съответно, договорени снабдителни доставки за необходимото количество дървесина
- обучаване на 12 специалисти с цел след това те да подготвят поне 400 потенциални участници в снабдителната верига на дървесна биомаса за развиване и управление на регионалния пазар на качествени дървесни биогорива и нужната за производството им дървесина.

Освен това през 2016 година НАБ приключи успешно проект ИНЕМАД, финансиран от Седма рамкова програма на ЕС. Проектът беше свързан с подобряване на управлението на хранителните елементи и енергията в селското стопанство чрез производство на биогаз и компост.

Как бихте коментирали ползите от обмяната на опит между специалисти от различни държави в рамките на Европейската общност?
Проектите, в които се е включвала НАБ, често са обединявали усилията на партньори от 7 до 13 страни от Европейския съюз. Ползата от участие в такива консорциуми е многостранна – разширяване на международните контакти в научно-изследователската и развойна общност; добиване на нови знания и умения в различни области на управлението и реализацията на научни изследвания и технологични процеси; развиване и обновяване на проблемни области от обществената и човешката практика, повишаване качеството на живот.

В заключение, какви очаквания имате за развитието на сектора през близките години у нас?
В последно време както от екологични, така и от икономически съображения светът се ориентира към замяна на изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници. Според статистическите данни от всички възобновяеми енергийни източници България засега има най-добри предпоставки за развитие на енергията от биомаса. Съществува ресурс от остатъци и отпадъци както в дърводобива и дървопреработвателната промишленост, така и в селското стопанство. Съществува възможност и за отглеждане на енергийни растения в запустелите земи. Разбира се, към тези нови възможности трябва да се подхожда с разум и отговорност. Именно тук НАБ може да бъде полезна с експертно мнение и препоръки.