АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Решения за енергийна ефективност в селското стопанство

Решения за енергийна ефективност в селското стопанство

Енергийната ефективност е особено актуална тема на фона на нарастващия риск от недостатък и поскъпване на енергията. Поради необходимостта от осигуряване на повече храна за населението селското стопанство се натоварва с очаквания за по-голяма продуктивност, което е свързано и с нарастване консумацията на енергия. За рентабилността на съвременното селско стопанство всички мерки за икономия и рационално използване на енергия се оказват важна необходимост.
В този брой на АгроБио Техника разглеждаме различни начини за нейното постигане в селското стопанство чрез подходящи енергийно-ефективни технологии, инсталации, обследвания, проектиране на сградите и използване на съвременни строителни решения.


Енергийната ефективност засяга различни сегменти от селскостопанската дейност. Тя е един от най-бързите и най-ефективни в ценово отношение начини за подпомагане на енергийната сигурност и за подкрепа в постигане по-голяма конкурентоспособност на всяко производство.

Енергийната ефективност в селското стопанство се разглежда като съвкупност от организационни, икономически, технически, строителни и административни мерки, насочени към създаване на система за производство, която предвижда увеличаване на възвращаемостта от крайния продукт и най-доброто използване на биологичния потенциал на растенията и животните.

Една от областите за спестяване на енергия в този производствен бранш е осигуряване на енергийна ефективност на сградите посредством тяхното проектиране, изграждане и функциониране.

Белфри: ограничаване на миризмите от торохранилища
В изпълнение на Директива 91/676/ЕИО (нитратна директива) животновъдите трябва да осигурят третиране и разделно събиране на течната и твърдата фракция на животинския тор. Директивата задължава стопаните да осигурят надеждно изолиран водоем с капацитет достатъчен за четиримесечен престой на течната фракция. През този период торохранилищата стават източник на вредни газове и миризми, чието ограничаване е сериозно предизвикателство в близост до населени места.

Датската фирма Hexa-Cover е патентовала и предлага иновативно и просто решение, което бързо набира популярност в цял свят. Плаващото покривало Hexa-Cover® се състои от специално оформени елементи, които поставени във водоема се нареждат плътно един до друг и без външна намеса сами оформят плаваща покривка, движеща се с нивото на течността. По този начин, съществено намалява свободната водна площ, което редуцира изпарението до 95%, а оттам и миризмата отделяна от повърхността. Шестоъгълните плочки са с висока химическа и UV-устойчивост и издържат на вятър до 32m/s.

Прилагането на системата изисква елементите просто да се изсипят в резервоара, което прави използването є изключително лесно, без необходимост от специализирана техника и от последваща поддръжка. Hexa-Cover® е комплексно решение за покриване на различни по форма резервоари, което осигурява постоянен достъп до съдържанието за разбъркване, допълване или източване, не се влияе от метеорологичните условия и позволява преместване по всяко време в друг водоем.

Hexa-Cover® е доказано дълготрайно и икономически-ефективно решение за ограничаване на изпаренията, миризмите и развитието на водорасли в различни видове водоеми в селското стопанство. Пълна консултация относно прилагането и характеристиките на Hexa-Cover® може да се получи от директния вносител фирма Белфри.

Руукки България: енергийно ефективни панели
Руукки България е дъщерна компания на фирма Ruukki Финландия, която е производител на стомана и стоманени компоненти за индустриални сгради. Фирмата е с повече от 50 години опит в производството на листова стомана и продукти от нея – сандвич панели с ядро от пенополиуретан и минерална вата, трапецовидни профилни ламарини за стенни и покривни облицовки, както и всички аксесоари, свързани с фасади и покриви. През последните години фирмата е предпочитан доставчик на покривни и стенни решения, изпълнени във варианти с послоен монтаж или изолационни композитни панели тип сандвич. Използват се обикновено в строителството на промишлени и търговски сгради, спортни съоръжения, складове, електроцентрали и различни типове селскостопански сгради. Като цяло това са сгради с високи изисквания.

По отношение на изграждането на животновъдни ферми Руукки има специално разработена серия от панели, която да отговори на нуждите на фермерите, наречена АгриПро. Главната цел при тези панели е висока устойчивост на агресивни среди и ниски разходи за тях. Сглобката на панелите осигурява до голяма степен въздухонепроницаемост на фасадната облицовка с тях. Това допринася за минимални разходи за отопление на сградите и съответно по-тънки панели с по-добри топлоизолационни свойства. Компанията произвежда специализирани панели с антибактериално покритие PVCF, отговарящи на строгите хигиенни изисквания, както в хранително-вкусовата промишленост, така и за специализирани ферми. Панелите производство на Ruukki са напълно сертифицирани за употреба в България и имат всички пожарни сертификати и разрешителни според новите норми.

До момента фирмата е изградила редица обекти свързани с животновъдство като птицеферми, кравеферми, свинеферми. Един от големите изпълнени проекти с германско участие е кравеферма, където с профили и панели на Руукки са покрити над 30000m2. Освен това са изградени и множество производствени и хладилни складове, повече от 20 обекта с площ над 10000m2, няколко мандри и месопреработвателни предприятия. Хладилните панели се изработват специално с тройно заключване и осигуряват по-добра плътност на сглобката, а оттам и минимални загуби и по-ниски експлоатационни разходи.

Ан Енерджи: Обследване за енергийна ефективност
Обследването за енергийна ефективност е в основата за оптимизиране на разходите на енергия в селското стопанство. Ан Енерджи има извършени над 45 енергийни одита на земеделските стопанства и преработващи предприятия при предходните приеми на проекти по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства и подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от мярка 4 Инвестиции в материални активи от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

В процеса на работа и натрупания опит фирмата установява, че клиентите не се нуждаят само от доказване, а по-скоро имат нужда да им се покаже къде е най-големият разход на електроенергия и горива и да се разгледат комплексни решения за постигане на максимални енергийни спестявания.

Първата стъпка за постигане на оптимално използване на електроенергията и горивата е обследването за енергийна ефективност. Енергийният одит включва оценка на наличната техника, инвентар, производствено-складовото стопанство, както и административно-битовите сгради. Именно оценката на настоящото състояние на предприятието и/или стопанството е отправната точка за това къде е необходимо да се насочи вниманието, за да се постигнат не само 10%, но и по-голям процент енергийни спестявания.

Правилният подход за изчисляване разхода на енергия в земеделските стопанства и преработвателни предприятия, намирането на точните решения и определяне на енергийни спестявания са в основата на правилно разработения впоследствие проект. Опитът, натрупан от фирмата при доказване на планираните енергийни спестявания, показва, че когато дадена инвестиция в оборудване, селскостопанска техника и инвентар е правилно планирана, тя е ефективна и резултатът за земеделските стопани и производители в сектора е реален.

Основното търсене за постигане на енергийна ефективност е насочено към закупуване на оборудване и инвентар. Много силен е интересът към изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на енергия за собствени нужди както на покривите на съществуващите постройки, така и при проектирането и изграждането на нови такива.

Селскостопанският сектор е много развит, но все още има голям потенциал за енергийни спестявания. Чрез енергийните одити, земеделските стопани, животновъдите и преработвателите, могат да разберат, че има много възможности за пестене на енергия и горива, които съобразно индивидуалните им потребности са ефективни и с доказан резултат.

ПИН Консулт: Фотоволтаични системи за производство на енергия за основно и резервно захранване
През последните години се наблюдава нарастване на интереса за изграждане на фотоволтаични централи (ФЕЦ) на покриви и фасади. Това се определя не само от по-облекчените разрешителни режими, но и от самите нужди на бизнеса за производство на електроенергия и покриване на собствените нужди. За производствени и преработвателни предприятия в селското стопанство и животновъдни ферми фотоволтаичните системи за основно и резервно захранване са необходимост за постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност. Същевременно пазарните анализи показват, че поради дългия експлоатационен период на тези инсталации, инвестицията в подобен род съоръжения е икономически оправдана. Земеделските стопанства и преработвателни предприятия имат възможността да кандидатстват за финансиране за изграждане на фотоволтаични системи за собствени нужди по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Над 10 години фирма ПИН Консулт се занимава с проектиране и изграждане на фотоволтаични системи, като предлага услуги от първоначалния анализ на енергопотреблението на конкретния обект за определяне оптималната мощност на фотоволтаичната инсталация, през цялостното проектиране и подготовка на документация за електроразпределителното дружество, до изграждане „до ключ“ на ФЕЦ за производство на енергия за собствено и резервно захранване и присъединяване към електропреносната мрежа. Фирмата е член на Камарата на строителите в България.

През последните години фирмата е изградила редица фотоволтаични централи, в това число върху покриви на съществуващи сгради, като общата инсталирана мощност на обектите е над 700kW. Голяма част от реализираните от фирмата ФЕЦ са финансиране по различни оперативни програми, в това число и по предходните приеми от ПРСР 2014-2020г.

Най-голямо е търсенето за ФЕЦ с мощност до 30kW, тъй като при тях е по-облекчена процедурата по подготовка на документацията и присъединяването към енергийното дружество. Същевременно те са по-подходящи за обекти в селското стопанство, при които има сезонността на работата поради възможността остатъка от произведената енергия да се продава на преференциална цена. Фирмата има опит и в изграждането на ФЕЦ с акумулаторни батерии, които са подходящи не само за автономно захранване на обекти, но и са удачен избор при необходимост от непрекъснат производствен цикъл и осигуряват резервно електрозахранване.

Ковес: хладилно и отоплително оборудване за сгради
Фирма Ковес е официален представител за страната на продуктите на TRANE, които са познати в България вече повече от 40 години. В тенденцията на повишените изисквания за екологичност и енергоефективност марката изцяло обнови своята гама през изминалите две години. Новите хладилни и термопомпени агрегати основно са с енергиен клас А, предлагат се и с компресори с инверторно управление. Иновативните термопомпи гарантират температурен режим на топлоносителя до 68ºС. С цел отговаряне на изискванията за намаляване количеството на хладилните агенти във всяка една система TRANE разработи агрегатирани термопомпи с топлинна мощност до 2MW. По този начин с много по-малко на брой машини може да се отговори на изисквания за енергиен център с големи студови и топлинни мощности.

Ковес предлага също пълната гама водоохладителни кули на MITA. Tе са изцяло от фибропласти и неръждама стомана, което гарантира пълна корозоустойчивост. Вентилаторите са аксиални, директно-куплирани, което изключително облекчава експлоатацията на магазините.

В продуктовата си гама фирмата предлага и абсорбционни агрегати, работещи на топла вода, пара и природен газ, изсушители и климатични агрегати за басейни на Calorex и овлажнители Hygromatic.

Предлаганите технически решения имат възможност за дистанционен контрол и през WEB интерфейс.

Новата дейност, която фирмата започна да развива през последните години, е предлагането на хладилно и отоплително оборудване за временно ползване под наем. Като официален представител на TRANE Ковес има възможност да предложи пълната гама агрегати с всякаква комбинация от студова и топлинна мощност. Последната новост е, че фирмата разполага с изцяло нови хладилни машини (по-популярно наричани чилъри) за отдаване под наем на склад в България.

Ковес се стреми да предложи на клиентите си целия инженерен опит на водещите производители на климатично, вентилационно и хладилно оборудване. Цялата гама съоръжения от най-ново поколение позволява на фирмата да предложи оптималното техническо решение за всеки тип сграда или производствен процес, изискващи топлинна и студова енергия.