АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Инвестициите за енергийно обследване се възвръщат в кратки срокове

Разговор с инж. Станислав Андреев, Управител на ЕнЕфект Консулт

Инвестициите за енергийно обследване се възвръщат в кратки срокове

Разкажете за Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.
ЕнЕфект е неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 1992г. Основната ни мисия е чрез интензивно участие в дейности за повишаване на енергийната ефективност да подкрепяме усилията на българските централни и местни власти и участниците в частния сектор за устойчиво енергийно развитие. Проектите, по които работим през годините, са финансирани от американски, европейски, японски, международни и български организации. В момента ЕнЕфект действа като секретариат на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, осигурявайки политическа и техническа подкрепа на регионалните и местни власти за прилагане на политики и практики за устойчива енергия. Като част от международния консорциум на EEE (Еконолер-ЕнЕфект-Елана), ЕнЕфект управлява Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, финансиращ инвестиционни проекти за енергийна ефективност.

В съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност към Центъра е създадено консултантско подразделение – ЕнЕфект Консулт, чиято основна дейност е извършване на енергийни обследвания (на сгради и промишлени системи), както и различни проучвания и анализи.

По какви проекти за енергийна ефективност в селското стопанство сте работили?
През последните години ДФЗ поощрява енергийната ефективност и ВЕИ чрез допълнителни точки за проектните предложения по ПРСР, в които е включено енергийно обследване, доказващо определен процент енергийни спестявания. От 2015г. ЕнЕфект Консулт изготвя обследвания както на земеделски производители, така и за преработвателни предприятия, желаещи да кандидатстват по ПРСР. Основните типове проекти, по които сме работили, са подмяна на селскостопанска техника (трактори, комбайни, прикачен инвентар), изграждане на оранжерии и подмяна на оборудване в мандри.

Вашите препоръки за подобряване на енергийната ефективност в селското стопанство?
Трябва да започнем с това каква всъщност е целта на мерките за енергийна ефективност, а именно инвестицията да се изплаща в разумни срокове от генерираните енергийни, съответно финансови спестявания. Енергийното обследване е инструментът, чрез който да се подберат тези мерки и би трябвало да е първата стъпка, която да подпомогне взимането на управленски решения и изготвянето на техническите проекти. Предвид факта, че мерките, предписани в обследването са финансово изгодни и рентабилни, не би следвало да се чака отварянето на дадена програма за да бъдат те реализирани.

За съжаление, в момента практиката е съвсем различна. Фирмите чакат отварянето на програмите с предварително изяснени цели. Изготвят се техническите проекти и едва след това се възлага енергийното обследване, тъй като носи допълнителни точки на проектното предложение. В процеса на изготвянето на обследването обаче много често се намират по-разумни и по-ефективни решения от тези, предложени в проекта, както и допълнителни възможности, които значително биха подобрили ефективността на обекта, но са останали извън техническия проект. Ако няма време за преработване на проектите и проектните предложения, някои от мерките остават само като устно предписание към възложителите, а се прилагат не дотам добри и ефективни решения.

Отчитайки факта, че финансирането от структурните фондове е към своя край и от 2020г. няма да е възможно, основната ни препоръка е да се фокусираме върху подобряване на конкурентостта на селското стопанство чрез подобряване на ефективността и производителността на фирмите. За целта следва да се направи подробен анализ на съществуващо състояние на обектите, а инструментът за това е качественото енергийно обследване. Нашата практика показва, че инвестициите за изготвяне на енергийно обследване се възвръщат в изключително кратки срокове при спазване на препоръките на одиторите.