АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Алтернативно биогориво за пелетни горелки от Тейка

Фирма Тейка разработи радикална иновация за производство на алтернативно биогориво за пелетни горелки. Това решение за обществото и околната среда е от световно значение. В много страни и у нас има недостиг на дървесина за производство на пелети за отопление. Същевременно търсенето им се увеличава. Този факт, наред с растящата цена на дървесината, провокират дефиниране на характеристиките на растителната биомаса. Отчитайки спецификата є, разработихме нова технология за производство на алтернативно биогориво за пелетни горелки. „Предлагаме технологията на производители на биогорива и фермери, които имат потенциал за производство и въвеждане на продукта на българския и европейски пазар“, споделят от фирмата.

Успехът на иновацията и реализацията на биогоривото се основават на предимствата, които има новата технология. Резултатът е наслагване на ползите от прилагането є. „Възобновяването на суровината, използвана от нас, е в рамките на 1 година, което е в пъти по-бързо дори и в сравнение с бързорастящите видове дървета, при които периодът продължава минимум 3-5 години“, разказват от Тейка.

Новата технология не предполага използването на гранулатори. Производството на дървесни пелети обикновено се състои от 6 до 10 операции, като тук са сведени до 3. По-опростен процес, в пъти по-малко машини, брой операции, работна ръка и време за производство. Необходими са по-ниски инвестиции и производствени разходи. Производственият процес изисква около 4 пъти по-малко енергия в сравнение с производството на дървесни пелети. Предлаганата технология позволява суровината да се използва с голям диапазон на влажност – суха и влажна.

Алтернативното биогориво привлича потребителя, тъй като има характеристиките на качествени дървесни пелети и дори ги превъзхожда по определени показатели. Притежава хидрофобни свойства и специфична плътност, което улеснява съхранението и транспортирането. Постоянното качество се гарантира от производствения процес и характеристиките на използваната суровина, което е фактор за безпроблемно реализиране на продукта. Количеството на алтернативната суровина е съизмеримо с добиваната дървесина у нас. Преработването є в биогориво има както голям стопански ефект, така и положителен ефект за екосистемата и то веднага.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com