АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Подготовка за есенната сеитба на пшеница и ечемик с Неохим

Подготовка за есенната сеитба на пшеница и ечемик с Неохим

През месец септември предстои подготовка на площите за есенната сеитба на пшеница и ечемик. Това е свързано със система от агротехнически и растителнозащитни мероприятия.

Върху избора на сорт се основава борбата срещу болестите по зърнено-житните култури. Не трябва да се допуска отглеждането само на един сорт на една и съща площ и особено на големи площи. Трябва да се засяват най-малко 2-3 сорта с различна продължителност на вегетационния период и различна устойчивост към болести. Не по-малко важен е и оптималният срок на сеитба. В зависимост от сортовата принадлежност и агроекологичния район, сроковете на сеитба на есенниците имат особено значение в провеждането на успешна борба с вредителите. На заразени от почвени патогени площи и най-вече причинители на базично и други видове кореново гниене, зърнено–житните не трябва да се засяват в продължение на най-малко три години. Необходимо е да се осигурят условия за заораване и бързо минерализиране на растителните остатъци от предшественика, особено при повторки, дружно поникване и развитие на растенията. Комбинираното и балансирано торене с азот, фосфор и калий, базиращо се на почвен анализ, повишава устойчивостта на растенията към болести и неприятели. Прекалено високите и небалансирани норми, особено на азотни торове, задържат развитието на механичните тъкани. Растенията стават по-нежни и податливи на зараза от фитопатогени, особено брашнеста мана и видове ръжди. Качественото обеззаразяване на посевния материал е важно от гледна точка на предпазването от развитието на някои опасни болести, преносими със семената — видове главни, фузариоза, ленточна болест по ечемика и други.

Трябва да се продължат обследванията на стърнищата за оценка състоянието на популациите на обикновената полевка и другите мишевидни гризачи и при необходимост да се предприемат действия.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com