АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Tехнологични решения за конеферми

Tехнологични решения за конеферми

В развитието на конефермите в нашето съвремие се наблюдава преосмисляне и заместване на някои традиционни и остарели методи с нови технологични решения. Законодателството на ЕС регламентира някои аспекти при отглеждането на коне, като изискванията бяха синхронизирани и в нашето законодателство. Технологиите на отглеждане на коне се различават в зависимост от целите на стопанството. Независимо от различията, всички отговорни стопани биха искали да подобрят методите си на отглеждане. Те търсят достъпни, практични концепции, които са по-близки до нуждите на конете, съответстват на законовите изисквания, но също така и намаляват труда и текущите разходи. Вече има много напреднали решения в областта на индивидуалното автоматизирано хранене, наблюдението и управлението на фермата, изграждането и зонирането на конюшните, тренинг оборудването и други. Ще разгледаме съвременни решения в тази област.


Конната индустрия участва в икономиката на национално и глобално ниво в много направления, включващи селско стопанство, спорт, игри, рекреация, медицина и създаване на заетост в тези области. Коневъдството в света се развива в няколко направления – за работни коне, за продукция на месо, мляко и кожа, за конен спорт и туризъм и за развъждане. Колкото и технологичен да става светът, днес на много места е изключително рационално използването на коне за работа. Особено в по-малки стопанства, в планински и трудно достъпни терени, конете са добро решение за превоз и задвижваща сила. Използват се за превозване на товари на кратки разстояния (до 3-5км), за обработка на земя, при инспектиране на стопанството и паша на добитък.

Според специалисти у нас използването на коне за работа би трябвало да е по-активно в малките стопанства, където те до известна степен могат да заменят селскостопанската техника и да направят работата по-рентабилна и екологично ориентирана, предвид цените на горивата и ефекта от изгарянето им. Продуктивното коневъдство (за месо, мляко и кожи) у нас е ново направление. То е в ограничен мащаб, а продукцията се изнася в други страни. Развъдните конеферми пък имат за цел развитие на нови и усъвършенстване на съществуващите породи за подобряване на коневъдството.

Според ФАО, Организация по прехрана и земеделие към ООН, броят на конете в света през последните години се запазва на едно и също ниво - 64-66 милиона. Следва да се отбележи, че в социално и икономически развитие страни има постепенно увеличение на броя на животните, най-вече поради развитието на конния спорт и конния туризъм. В тях всяка година нараства броят на хората, които яздят коне, участват в конни състезания и развлечения. В ЕС най-малко 6.4 милиона души практикуват конен спорт. Все повече курорти включват и конни бази, не само за любителска и спортна езда, но и с терапевтична цел. Хипотерапията е популярен напоследък метод за лечение на редица болести на опрно-двигателната и нервната система чрез конна езда.

Според статистиката в България по-голяма част от конете са спортни и работни. Те се използват в дисциплините от конния спорт, за любителска езда и в туризма, и съответни за работа в селското и горското стопанство и за пренасяне на товари в труднодостъпни райони. България изнася основно спортни коне за Турция, Гърция, Германия, Австрия и арабските страни, както и коне за любителска езда за други страни. По-малък е износът на коне за разплод.

Общи рамки в технологичните решения за конюшни и оборудване
Всички обекти за отглеждане на еднокопитни трябва да отговарят на редица изисквания, регламентирани от законодателството на ЕС и България. Помещенията за отглеждане на животните са със светла височина, съответстваща на височината на гърба (холката), умножена по 2, но не по-малка от 3м, като за прозорци без решетки височината на долния ръб на прозорците от пода е не по-малко от 100см. Помещенията се осигуряват с топла, равна и водонепропусклива настилка на пода. Трябва да се осигури температура на въздуха и относителна влажност, съответстващи на биологичните потребности на породата. Според изискванията помещенията са оборудвани със специално предназначен инвентар, който не се използва в други конюшни. Необходими са и легла, чиято широчина и дължина съответства на вида и породните особености на конете. В тях се използва подходяща постеля, съобразно вида на еднокопитните и технологията на отглеждане, която се поддържа чиста и суха.

Помещенията биват различни според породата на конете и се оразмеряват според височината на холката (Wh).Те могат да бъдат за много големи коне с Wh – 180см; за средно големи коне с Wh - 167см и за малки коне и понита с Wh – 145см. Хранителната и торовата пътека трябва да осигуряват безопасно обслужване независимо от прилаганата технология на отглеждане. Яслите за груб и концентриран фураж се разполагат така, че да се избягва рискът от наранявания на животните. Сградите за отглеждане на коне трябва да имат и място за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект.

При групово отглеждане площта на общото помещение без постоянен достъп до двора трябва да е (2xWh)2 за кон. Площта на общото помещение с постоянен достъп до двора е (2.5хWh)2 за кон, без да включва площта за хранене. Местата за хранене са с ширина 80см и дължина, включително яслата (1.8хWh)2 за кон.

При отглеждане в индивидуални боксове площта им е (2хWh)2, като тясната страна на бокса е 1.5хWh. Размерите на индивидуалните обксове са различи в зависимост от категориите животни. За жребци и за кобили с кончета размерите са 360см дължина и 360см широчина, за коне в тренинг - 360см дължина и 340см широчина, за жребчета от 1 до 3-годишна възраст – 280см дължина и 280см широчина и за жребчета от 6-месечна до 1-годишна възраст – 250см дължина и 130см широчина.

Височината на плътната и решетъчната част на преградите между боксовете и вратите на боксовете е Wh+35%. За всички категории животни плътната част е 130см, а решетъчната е 100см, като само за жребци решетъчната е 150см. Минималната широчина на вратите на боксовете е 110 см, а решетките на боксовете са изработени от материали, които не позволяват огъване, и имат разстояние помежду си не повече от 7см. Яслите имат височина от пода до горния ръб - 100 (60)см, горна широчина – 60см, долна широчина – 30см и дълбочина – 40см.

Вентилационната система в сградите за отглеждане на коне трябва да осигурява определени параметри на микроклимата. Температурата на въздуха за жребци, работни коне и коне в тренинг е 8-25оС, а оптималната е 13-15оС. За кобили и млади коне температурата е 12-25оС, а оптималната е 16 – 18оС. Влажността на въздуха за всички категории коне трябва да се поддържа в граници 50-80%, като оптималната е 60-70%. Скоростта на движение на въздуха за жребци, работни коне и коне в тренинг през есента, зимата и пролетта трябва да е 0.3м/сек., а през лятото – 1.0м/сек., а за кобили, майки и млади коне съответно 0.2 и 0.5м/сек. Минималният обем на въздуха е 30м3.

Естественото осветление на помещенията за жребци, работни коне и коне в тренинг трябва да съответства на СК 1/12 и КЕО – минимум 0.5%. СК е светлинен коефициент, който е отношение на застъклената площ към площта на пода, а коефициентът КЕО е отношението между осветеността вътре в сградата и вън от нея в проценти. За кобили, майки и млади коне естественото осветление е СК 1/12-1/15, а КЕО минимум 0.5%. Изкуственото осветление трябва да осигурява светлина 30-50lx за жребци, работни коне и коне в тренинг и 40-50lx за кобили, майки и млади коне.

Индивидуални боксове и секции за групово отглеждане
Основни съоръжения за конюшнята са индивидуалните боксове, в които конете прекарват по-голяма част от времето си при свободно индивидуално боксово отглеждане. На пазара се предлага разнообразие от модели и модификации на боксове, вариращи от 9 до 20кв.м. Материалите за изработка са различни - тухли, бетон, дърво, метал, пластмаса. В зависимост от функционалните особености боксовете могат да бъдат разделени в три групи: неподвижни, подвижни и трансформируеми. Стационарните боксове най-често са изградени от стоманени профили (с ширина 3-5см и дебелина 3-5мм) с дървен или пластмасов пълнеж. В предната част на секцията има окачени или плъзгащи врати. Преградните стени могат да са плътни или направени от решетки с различни конфигурации. За защита на метала от корозия се използва поцинкована и неръждаема стомана. Ако е необходимо цветно покритие, то се постига с прахово боядисани материали.

Трансформиращите се боксове позволяват отваряне както на фронталните, така и на страничните прегради. Това не само позволява по-лесно почистване с техника, но и дава възможност за разширяване на боксовете. За настаняване на конете по време на състезания се използват и мобилни конюшни и боксове. Те са леки, лесно се монтират и са изградени от пластмаса, дърво и тенти.

Освен индивидуални боксове в конюшните обикновено има нужда и от секции за групово отглеждане. При това отглеждане се пести място. Секциите са изградени от същите материали както и боксовете. Предните стени освен врати имат и множество отвори, през които конете подават главите си при хранене с фураж.

Съоръжения за хранене и поене за групово и индивидуално отглеждане
Най-простите фидери за коне пресипват фураж от бункера за съхранение в хранилката, когато храната в хранилката достигне минимума, който може да се достигне от устните на животното. Автоматичните фидери подготвят фуражи на порции с определено тегло и на определени времеви интервали, които се управляват с електронен блок или механичен таймер. Предимствата на автоматичните хранилки са възможността за формиране на индивидуален план за хранене на конете, прецизно дозиране на компонентите във фуража и намаляване на разходите за персонал. С автоматично хранене се спестяват около 30% от концентрирания фураж, порциите са малки, но чести, за по здравословно хранене. За производството на хранилки се използват трайни материали, които отговарят на хигиенните стандарти: стомана (неръждаема или поцинкована) и пластмаса.

Дневната нужда от вода за един кон е средно 20-40л в зависимост от неговото състояние, натоварване, състава на храната и възрастта. Достъпът до вода на конете трябва да е неограничен. Автоматичните поилки позволяват конете да имат постоянен достъп до прясна вода, без опасност от замърсяване. Те се пълнят или след натискане с устните на клапан или след като водата падне под определено ниво. Поилките варират по форма и капацитет. Традиционно се произвеждат от пластмаса, емайлиран чугун, неръждаема стомана или алуминий, които осигуряват нужното ниво на хигиена и безопасност. Има и поилки с постоянен дезинфекциращ ефект. Те са изработени от пластмаса, която има антибактериален ефект, с продължителност 10 години. Поилките имат и различни варианти за свързване с водоснабдяването – отгоре, отдолу или отстрани.

Смарт конеферми
Дистанционното наблюдение в селското стопанство не е нещо ново, то се използва от десетилетия. Но последните технологични постижения в интелигентните сензори и безжичните мрежи водят до нови нива на мониторинг за повишаване рентабилността на фермата. По-специално, разполагането на сензорни мрежи за дистанционно наблюдение на конете на закрито или открито може да помогне за предотвратяване на заболяванията и намаляване на разходите по управление на конефермата. Това е нова възможност за управление на конете, конюшните и цялата ферма.

Вече са разработени интегрирани смарт платформи, които позволяват чрез безжични сензорни мрежи да се наблюдава здравето на конете, да се контролират условията в конюшните, както и да се генерират сигнали в реално време. Такива решения са част от системите на смарт фермите и обединяват събирането на сензорни данни и сигнали, като анализират тези данни за съвместно ползване с други системи за управление на информацията. От телефона си можете да наблюдавате в реално време какво се случва в конефермата от всяка точка на света. Така електрониката, телекомуникациите и IT-технологиите навлизат активно в бизнеса с коне. Сензорите могат да генерират сигнали в реално време за различни параметри – температура и пулс на конете, тяхната позиция, поведение, хранителни дажби, ниво на водата, провеждане на спортен тренинг, температура и влажност на въздуха в помещенията, отваряни и затваряне на вратите и т.н. Всичко това е интегрирано в модулна система за управление, персонализирана за индивидуалните нужди на клиентите и достъпна от всяко устройство, свързано с интернет – смартфон, таблет или компютър.

Оборудване за тренинг и възстановяване на коне
Конете за работа и спорт се нуждаят от системен тренинг. Практиката е показала, че един и същи кон при еднакви други условия проявява различни работоспособност и спортни постижения в зависимост от степента на тренировка. Тренингът развива и укрепва конете и води до способността на организма им с по-малък разход на енергия да достигат по-големи резултати. Тренирането на малките кончета започва още след отбиването им. То се провежда по схеми, които включват определен брой минути редуване на видовете ход – ходом, тръс и бавен галоп, в зависимост от възрастта на коня и физическото му състояние. В три дни в седмицата се включва и бягане с препятствия за състезателните коне.

За тренирането и поддържането на общо добро състояние на конете се използват различни технологични решения като пътеки и въртележки за бягане, солариуми и акватренажори. Солариумите са с инфрачервени лампи, под които застава коня. Те се използват за подобряване на метаболизма, кръвообръщението и еластичността на мускулите за намаляване на напрежението и риска от травми.

Въртележките за коне са за определен брой животни според големината си. Те могат да бъдат открити или покрити с покрив. Представляват кръгови пътеки, които се задвижват от специална конструкция. От центъра на конструкцията излизат лъчи, на които са монтирани гумени или мрежести прегради, образуващи различни отделения и бутащи леко конете. Така преградите подканват конете да се движат с определена скорост. Скоростта може да се настрои според нуждите и да се променя автоматично.

Въртележките се използват за възстановяване на коне след травма и за подготовка преди или отпускане след тренировка. Предимството на такова съоръжение е че се използва едновременно за няколко коня – обикновено от 8 до 15, в зависимост от модела. Диаметърът на въртележката е от 10м до 50м. Има и гъвкави решения при конструкциите на въртележки, които позволяват да започнете с 15м в диаметър за 4 коня и впоследствие да разширите конструкцията до 20м в диаметър за 8 коня, например. Формата на конструкцията може да е както овална, така и кръгла. Конструкцията се задвижва от двигател, а консумацията на енергия е средно 0.75-1.5кВт.

През последните години е установено, че е много практично и функционално съчетаването на конни въртележки с акватренинг и акватерапия. Съоръженията изглеждат като традиционните въртележки, но с участието на вода. Тук се използват механичните и термични свойства на водата. В тях конете не плуват, а се движат ходом във водата. Компютърен блок контролира скоростта, продължителността и посоката на движение, а също и нивото и завихрянето на водата. Освен водни тренировки, за пасивно възстановяване на конете чрез вода се използва и СПА-оборудване. Действието му се базира на четири фактора – температура, концентрация на сол, дълбочина и циркулиране на въздух във водата. Такова оборудване е много полезно при лечение на травми на сухожилия и ставни връзки, увреждания на костите и меките тъкани и за заздравяване на копитата при напукване. За да се гарантира безопасността на конете СПА-оборудването е снабдено с перила, странични ленти, колани и гумено покритие. В допълнение, може да се включат топлинни инфрачервени излъчватели за термотерапия.

Акваоборудването за коне включва и басейни във вид на прави или кръгови коридори, където животните се подлагат на по-активна рехабилирация. В басейна от канален тип може да има устройство за създаване на вълни. Скоростта на потока обикновено е до 1.5м/сек. Стълбите за влизане и излизане на конете от басейна са с гумено покритие.

Като алтернатива на въртележките за тренинг могат да се използват и единични пътеки за бягане. Те позволяват трениране на минимална площ (3-5м) и по-добър контрол над коня. Могат да бъдат инсталирани на открито и на закрито. Някои пътеки са за скорост до 12км/ч, а други до 25км/ч. Като допълнителна опция може да се постави едно- или двустранна хидравлична система за наклон на колана. В зависимост от модела една такава пътека тежи средно 1.5-2 тона.

Друг вариант за трениране на коне са вибротренажорите. Те са универсални устройства за трениране на баланса. Вибрациите се използват и за профилактика, рехабилитация и лечение на коне с наранявания на мускулите, сухожилията, скелетната система и заболявания на опорно-двигателния апарат като цяло. Освен това, те подобряват кръвообръщението, мускулния тонус и костната плътност. Тренажорите с вибрации имат платформа с четири метални пластини за всяко от копитата. Устройството осигурява движение на плочите независимо една от друга във вертикална или хоризонтална посока, а в някои модели се комбинират и двата вида движения.

Конни манежи и хангари
Конните манежи са закрити структури, които се използват за защита на коне, хора и съоръжения, като въртележки и друг вид тренажори, от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия по време на тренинг, обучения и езда. Дизайнът на конната арена е такъв, че конете не се чувстват изолирани от външния свят и имат достъп до дневна светлина и свеж въздух. Основно се използват леки и лесно сглобяеми структури от поцинкована стомана, които се сглобяват лесно на терена. Това дава възможност за комбиниране на стандартни модули по индивидуални размери. Проектирането се прави като се вземат предвид натоварванията от сняг, вятър, температури и други влияния. В качеството на обшивка се използват дърво, пластмаса, тухли или бетонни елементи. В горната част на стените на манежа се поставят ветрозащитни мрежи, прозрачна пластмаса или прозорци. За покрив са подходящи всякакви традиционни покривни материали или тенти.

Кръглите манежи се правят с диаметър от 12 до 30 метра и имат различни конструкционни опции – конични и куполни. Коничните са със метална носеща конструкция, с радиални опорни ребра, които се полагат на фундамент, а в горната си част са свързани с упорен пръстен. Монтирането е чрез сглобяване на отделните секции с помощта на кран. Куполните манежи имат решетъчна носеща конструкция. Предимства тук са ниското тегло и липсата на нужда от кран и фундамент за монтаж. Въпреки леката конструкция и използването на тента за покривен материал, куполните манежи се проектират така, че да отговарят на стандартните изискванията за натоварвания и са сигурни.

Тренировъчните конни хангари представляват продълговати закрити структури със сглобяема метална конструкция тип арка. Ширината им е обикновено от 5 до 50м, а дължината – по желание на клиента. Необходимата степен на устойчивост на вятър и сняг се постига чрез различно разстояние между арките. За покривно покритие се използват полупрозрачни тенти, които осигуряват естествена светлина и издържат на големи температурни колебания. Такава конструкция е лесна за монтаж, здрава и надеждна при експлоатация.