АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

CadIS с предвидена отстъпка за членовете на НАЗ

CadIS с предвидена отстъпка за членовете на НАЗ

Разработчикът на CadIS - Български Софтуерни Технологии ЕООД сключи договор с Национална Асоциация на Зърнопроизводителите, съгласно който членовете й имат право да закупят CadIS с включени модули CoGo, GPS, ИЗП, Правно основание, Земеползване, Моите имоти, Административна карта и Потребителски таблици с 20% отстъпка от стандартната цена на лиценза. Пълният комплект модули на CadIS предоставя на фермерите функционалност, с която да комуникират електронно и двупосочно с държавата. От институциите получават цифровата ортофотокарта; данни за имотите в землищата, където работят; допустимите за подпомагане площи, постоянно затревените площи и защитените територии по Натура 2000; регистрите с договори и декларации за землищата, в които ще изработват споразумения за комасация; заявените площи за подпомагане за миналите години.

След обработка в CadIS земеделците предават в общинските служби по земеделие декларациите за собствените си имоти по чл.69 и заявленията за ползване на наетите площи по чл.70 от правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); готовите споразумения за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ; заявления за ползване на полските пътища и канали; заявления за сключване на договори за остатъчните земи от държавния и общинския поземлен фонд; таблица 1 от анкетната карта за регистрация на земеделски производители по наредба 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители; графика на парцелите, заявени за директните плащания.

CadIS експортира файлове за зареждане в GPS устройства, включително и такива за прецизно земеделие. Освен това, ако в CadIS се заредят обработваните площи и за тях се попълват обследванията и мероприятията, автоматично се изготвят дневниците за растителна защита, изисквани по Закона за защита на растенията.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com