АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Превръщане на отпадъците в печеливш продукт

Разговор с г-н Калоян Радулов, Мениджър проекти на Елика-Елеватор

Превръщане на отпадъците в печеливш продукт

Елика-Елеватор е добре позната на читателите на АгроБио Техника, за това нека започнем с основните предизвикателства, стоящи пред фирмата?
Днес основното предизвикателството пред фирмата е създаването на такъв продукт, който да отговаря едновременно на нуждите на клиентите, на редица нормативни изисквания и на добрите производствени практики в бранша. Чрез предлагането на оборудване, отличаващо се с функционалност, висока производителност и стилен дизайн, се стремим да утвърдим бранда Elica, като надежден бизнес партньор.

Нека се спрем по подробно на брикет-пресите, произвеждани от фирмата?
Брикет-пресата на Elica представлява бутална преса за производство на екобрикети от биомаса. С разрастване производството на белен слънчоглед назрява проблема с оползотворяване на слънчогледовата люспа, която е изключително лека и обемна. В конкретния случай разработката е съсредоточена върху конкретен сегмент от клиентите ни - производителите на белен слънчоглед, т.е. в пресоването на слънчогледова люспа. Машината е подходяща и за дървесни стърготини, оризова люспа, слама и др.

Пресата е снабдена с набор от системи, осигуряващи равномерна работа, пълен контрол над производителността, качеството и размера на брикета, и др. Предизвикателството при производството на екобрикети от слънчогледова люспа в най-голяма степен е да се избегне износването от триенето, което създава люспата, постигне на отлична структура и здравина на брикета при ниски експлоатационни разходи, включително и оптимизиране разхода на електроенергия. В тази насока са и разработките на екипа от специалисти на Елика-Елеватор. Считаме, че иновативните решения, които имплементирахме в разработената от нас преса успяват напълно да покрият поставените цели, респективно изискванията на клиентите за ефективност и надеждност в производството.

Как бихте коментирали възможностите, които технологиите за оползотворяване на отпадъчна биомаса дават на фермерите?
Една от възможностите, която се открива пред селскостопанските производители е да превърнат голяма част от отпадъците си в печеливш продукт. Принадената стойност, получена от брикетирането на отпадъчната биомаса след процесите в селското стопанство, може да се превърне в съществен източник на доходи.

От друга страна използването на екобрикетите представлява възможност за ползвателя за намаляване на разходите поради по-високата им ефективност. Във връзка с новите регулации на Европейския съюз за намаляне консумацията на твърди горива, компаниите вече имат алтернатива. Те могат да трансформират своите отоплителни инсталации, така че да използват устойчив източник на енергия, какъвто са екобрикетите.

В заключение, какви очаквания имате за предстоящата година?
Навлизаме във времена, в които опазването на околната среда е главна причина за реформи на традиционните методи за отопление и производство на енергия. Към момента държавата усилено стимулира домакинствата, отопляващи се с твърди горива, да преминат на екобрикети, с цел намаляване на вредните емисии във въздуха. За екобрикетите от слънчогледова люспа бихме казали, че освен намаленото вредно въздействие върху природата, те превъзхождат дървесината и въглищата със своята ефективност (1т екобрикети се равнява на 1.9т дърва за огрев, 1.4т кафяви въглища и 2.4т въглища от въглищен прах).

Навлизането на такива алтернативни горива на пазара със сигурност ще бъде последвано и от нови решения за горенето им. Екобрикетите позволяват да бъдат изработени в различна дължина, като по този начин се създава възможност за автоматизиране на подаването към котли и печки.

Всички тези фактори са база за силно развитие на пазара на екобрикети и съответно засиления интерес към производството на такива.