АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 2, 2020

Нанопестицидите

В днешно време учените разработват ново направление на нанотехнологиите, което може да направи революция в селското стопанство - нанопестициди. От направените проучвания, ...

IoT в растениевъдството

Новите технологии, свързани с интернет на нещата, навлизат във всеки един аспект от земеделието. Със сензори се изследват съставът и състоянието на почвите, както и семен ...

Машини за преработка на биологични отпадъциМашини за преработка на биологични отпадъци

В животновъдните ферми, кланиците, предприятията от месо-, рибо- и млекопреработващата промишленост, както и във ветеринарните клиники, винаги се образуват биологични отп ...