АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 2, 2020

Очакваме повишен интерес към биогаз инсталациите в агросектора

Разговор с инж. Чавдар Айгътов, Управител на ЕЛЛОН ЕООД

Очакваме повишен интерес към биогаз инсталациите в агросектора

Бихте ли представили накратко дейността на фирма EЛЛОН?
EЛЛОН ЕООД е компания в структурата на АТАРО КЛИМА, работеща в сферата на ОВК, метални конструкции, соларни и биогаз инсталации. Главната ни цел е висококачествен краен продукт на конкурентна цена. EЛЛОН предлага на своите клиенти цялостни решения, включващи оценка, анализ и оптимизиране на обекта, бизнес планиране и финансови консултации, доставка на всички необходими материали, както и проектиране и монтаж. Приоритетно се използват иновационни технологии за производството на високотехнологични продукти, безвредни за околната среда.

В продължение на това, какви фотоволтаични системи и свързани с тях услуги предлагате?
Атаро Клима ЕООД и ЕЛЛОН ЕООД са едни от лидерите в България в предлагането на цялостни решения в областта на възобновяемите енергийни източници, включващи проектиране, доставка на материали и изграждане на системи и съоръжения. ЕЛЛОН има богат опит в монтажи на ФВ инсталации върху всякакъв вид покриви, както и в наземни конструкции.

Предизвикателство пред всички мениджъри, притежаващи собствена производствена сграда, е да се намалят разходите за обслужване. В това число влизат и разходите за електроенергия, като в някои случай те се оказват много голямо перо с пряко влияние на себестойността на произвежданата продукция. Чрез изграждането на фотоволтаична централа на покрива на сградата, на практика компаниите стават напълно независими към промяната на цената на тока, закупуван от регулирания или свободния пазар.

Фотоволтаичната централа носи на бизнеса редица предимства. Освен безплатната суровина за производство, най-ниската себестойност на тока, независимостта към промяната на цената на електрическата енергия и еднократната инвестиция, тя прави използваема покривната площ, запазвайки изолационните и свойства и осигурява 100% възвръщане на инвестицията. С тази инсталация клиентите получават система за подробен анализ на потреблението и управление на сградния ресурс, като в същото време могат значително да намалят разхода за реактивна енергия.

За читателите ще бъде интересно да научат и за някои успешно реализирани наскоро проекти.
В периода 2011-2014 г. ЕЛЛОН ЕООД участва като доставчик и инсталатор на няколко големи проекти в България и чужбина с обща инсталирана мощност над 140МВт. В последните години поради ситуацията с ВЕИ инсталациите в България акцентираме върху автономни ФВ инсталации и ФВ централи до 30Квт.

Последната инсталация, която завършихме в края на февруари е автономна ФВ инсталация 200Квт върху покрива на производствена сграда. Еллон ЕООД е и основен доставчик на конструкция за много от фирмите монтиращи соларни системи на земя и покриви. Нашият производствен капацитет при трисменен режим на работа е конструкция за 1 Мвт за 24 часа.Постигали сме го при много големи и интензивни обекти като Караджалово -64 Мвт, Безмер, Ханово, Черган -20 Мвт и др.

Като цяло, как виждате развитието на фотоволтаичната енергетика в страната, на какви технологии се разчита и доколко те намират разпространение?
Настоящата политическа програма на Европейския съюз се ръководи от цялостната интегрирана политика в областта на климата и енергетиката. Като цели за периода до 2030г. тя си поставя намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40%, повишаване до 27% на дяла на енергията от ВЕИ, повишаване на енергийната ефективност с 20% и осигуряване на степен на взаимосвързаност от поне 15% от електроенергийните системи в ЕС.

Предлагате също и биогаз инсталации. Бихте ли разказали повече за тях?
Биогазът е горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти в анаеробна (без наличие на кислород) среда. Състав 55 до 75% метан, 25 до 45 % CO2, незначителни примеси H2 и H2S. Изходните суровини за неговото производство са отпадъци от животински ферми – фекалии, постеля (смес от фекалии и слама), отмивни води, хранителни отпадъци. Тези материали съдържат органични и неорганични вещества и затова са подходяща среда за развитието на всякакви микроорганизми. Те са сериозен проблем, когато се натрупват в големи количества и замърсяват околната среда. При естествената им ферментация се отделя метан, който е парников газ и представлява 7 до 10% от световното замърсяване. ЕЛЛОН ЕООД е официален представител на холандската фирма HOST B.V., една от лидерските фирми за технологии на Биогаз инсталации и инсталации за отпадъчни продукти.

Основните дейности и етапи при изграждането на една такава инсталация включват проектиране, изграждане и експлоатация. Проектирането се извършва спрямо суровината, която ще се използва и желана мощност на централата, като се избира броя и размерите на ферменторите. Правят се анализи на входящите суровини. Изготвя се меню на инсталацията. Изготвят се проекти по всички части от нашите проектанти. По време строителство се прави подготовка на терена, изграждат се бетоновите ферментори, монтира се технологичното оборудване и тръбните разводки, монтират се мембранни покриви, абонатна станция, електроинсталации, когенератор и връзка към електрическата мрежа.

С извършването на всички така изброени дейности ЕЛЛОН ЕООД проектира, изгради и менажира две биогаз инсталации на територията на България.

Бихте ли споделили опита си от менажирането на тези две инсталации?
Биогаз инсталациите, които нашата фирма изгради и експлоатира са Биона газ в Цалапица и КОМСО, част от проекта GREEN YARD в Черноземен. И двата проекта са с капацитет от 1500KW. Основното зареждане на ферментора е смес на говежди тор с допълнителни продукти, като царевичен силаж, слама, тритикале и друга биомаса. Инсталациите се състоят от силажоподаващо устройство, система за зареждане на оборската тор с автоматични бъркалка, помпа и режещо устройство, два първични ферментора в комбинация с един вторичен, пресов сепаратор, лагуни за изходящата течна маса, абонатна станция и когенераторно помещение със стая за мониторинг и управление.

Високата ефективност се реализира чрез двустепенна ферментация с краен ферментор в комбинация с подобрена технология на смесване. Процесите са изцяло автоматизирани. Дневните влагани количества във ферменторите, са около 80 тона тор и 50 тона силаж. Силажът се запазва от реколта до реколта в огромни ръкави направо на полето.

Изходящият материал - течен биологичен тор, отива за торене на земите, на които се произвеждат царевичните силажи, а сухото вещество се използва в производството на пелети. Топлината от охлаждащите кръгове на двигателя се използва в оранжерия от 5 дка за производства на зеленчуци, така че целият производствен процес е затворен.

За какъв тип стопанства са подходящи инсталациите за биогаз?
Профилът на нашите клиенти е на хора, занимаващи се с животновъдство, защото именно те се сблъскват с торовия проблем. Фермерите могат да изградят такива централи, като от една страна ще оползотворят добития животински тор, а от друга ще получават средства от енергоразпределителните дружества. Биогазта е нещо различно, чисто законодателно трябва да е уредено самостоятелно. Добитата топлина освен за производство на електричество може да се използва за сушилни и оранжерии, намалявайки чувствително разходите за отопление. Необходимо е да се отглеждат над 100 броя едър рогат добитък или необходимия брой прасета, овце, пилета както и да се сключи договор за изкупуване на силаж или друга биомаса, или да има наличие на собствена земя за производството му. Към настоящия момент по-дребните стопанства и малките производители имат проблеми с финансирането, защото изграждането на биогаз централа изисква много средства. Чудесна възможност за фермерите ще е да има опция за финансиране на подобен тип инсталации, тъй като по този начин се решава проблемът с отпадъчните продукти. Това ще бъде за тяхно улеснение и в тяхна полза. Трябва да се даде голям приоритет на животновъдите от тази гледна точка. С електроцентралата на биогаз се изпълнява едно съществено изискване на ЕС, а то е, че всички ферми трябва да имат свои лагуни, в които да събират тора от животните.Реклама