АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 1, 2021

НИТЦЗ Плантис работи върху програма за възстановяване на почвите

НИТЦЗ Плантис работи върху програма за възстановяване на почвите

През 2016г заработи активно агрохимична лаборатория за изследване на почвени и растителни проби към НИТЦЗ Плантис, гр.Разград. Още през първата година лабораторията за почвени изследвания е забелязала тревожна тенденция към намаляване на съдържанието на няколко ключови микроелемента в почвите заети със зърнопроизводство. Това са манган, мед, цинк и в немалко случаи - бор.

В интензивното зърнопроизводство навлизат нови високопродуктивни сортове, които извличат значително количество хранителни елементи от почвата. Отглежданите основни зърнени култури имат близки предпочитания към определени елементи и, въпреки сеитбооборота, се наблюдава постепенно обедняване на почвите на калий, магнезий, манган, мед, бор и цинк. За съжаление намалява и хумуса. Този факт води до ограничаване на добивите, въпреки внасянето на комбинирани торове от макроелементи, с включени единични микроелементи и използването на листни торове. Това налага да се вземат спешни мерки за възстановяване на баланса на хранителните елементи в почвите и съответно възстановяване на почвеното плодородие.

От две години в НИТЦЗ Плантис се работи по разработка на технология за възстановяване на почвения баланс и съответно на почвеното плодородие върху земи заети със зърнопроизводство. Съхранява се добивния потенциал на качествените почви, а този на слабите, неплодородни почви се увеличава значително. Започва се с пълен почвен анализ на всички хранителни елементи в агрохимична лаборатория НИТЦЗ Плантис и на базата на анализа се изготвя програма за корекция на рН, за преодоляване на противодействието на отделните елементи в почвата и за балансирането на дефицитните елементи. Възстановяването им става съвсем лесно с традиционната техника за пръскане и последващо инкорпориране. Мероприятията се провеждат предсеитбено, преди второто култивиране и разходите се възвръщат още през първата година от приложението от значителното повишаване на добивите. Разходът за елементите е съизмерим с цената на скъп и качествен фунгицид. Ефектът от това мероприятие не е свързан само с повишаване на добивите, но и с високата устойчивост към гъбни заболявания. Запаса от микроелементи се изчислява за 4 години и на петата година почвите отново се третират.

Първите опити, които агрохимичната лаборатория прави са проведени върху площи, засяти с пшеница в района на гр. Харманли. По данни от Плантис, почвите се характеризират с напреднала фаза на ерозия и изтощение, вкислени и със значителни дефицити по отношение на голяма част от хранителните елементи. Резултатите след извършената намеса са окуражаващи - над 200кг над обичайните за земеделските земи добиви, потвърдиха специалистите. Това е повод НИТЦЗ Плантис да разшири приложението на технологията и да я съчетае с действието на продук­тите си - листни торове Акрамет. Получават се оптимални резултати в две направления - възстановяване на почвения баланс и подобряване на минералното хранене на растенията, от една страна, и засилване на развитието и устойчивостта към патогени чрез прилагането на имуномодулатора Акрамет Класик.

През настоящата земеделска година акцентът на програмата, който изследователският център планира, ще бъде прилагането й при слънчоглед и царевица. Целта е разработка на цялостна технология съхраняваща и развиваща почвеното плодородие и осигуряваща високи добиви, на фона на по-високата устойчивост на растенията към болести и неприятели и съкращаване на химичната растителна защита.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com