АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Помпени системи за когенерация за оранжерии от П и М Консултинг

Помпени системи за когенерация за оранжерии от П и М Консултинг

П и М Консултинг предлага помпени системи за когенерация за оранжерии, за производство на електричество с ДВГ с мощност 1mW, като за гориво се използва природен газ от централен газопровод. Произведената електроенергия се подава в мрежата, а отделената като отпадъчен продукт топлина се използва за затоплянето на оранжерийните помещения. С цел оптимално използване на топлинната енергия и правилното є разпределяне системата се състои от два кръга с работна и резервна помпи.

В първия контур между охладителните ризи на двигателя и първичния топлообменник циркулира охлаждащата течност на двигателя (етилилен-гликол), задвижена от помпи. Във втория контур отново помпите задвижват вода между втората част на топлообменника от първи контур и топлинно изолиран съд, в ролята на топлинен акумулатор с вместимост 10000м3. Така се осигурява съхраняване на достатъчно енергия за отоплението на помещенията за известен период от време, в случай че двигателят бъде изключен и не се налага ползването на котли за отопление. От резервоара се засмуква вода и се подава по изолирани тръбни трасета към топлообменници вода/въздух. Управлението е с контролер на GRUNDFOS CU 362 за правилна работа, редуване и достигане на желаните параметри от помпите. Предвиден е плавен старт чрез софтстартери с цел избягването на хидравлични удари и електрическо претоварване.

П и М Консултинг е натрупала опит с такива системи в оранжериите в Звъничево, Левски, Кресна и други. Освен икономическите ползи се постига и опазването на околната среда в унисон със съвременните европейски и световни тенденции. За екологичното земеделие е важно рекооперирането на енергия, използвана като когенерация. По този начин се повишава КПД на енергийното преобразуване и същевременно се повишава качеството и екологичната стойност на произвежданата земеделска продукция.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини