АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 5, 2018

Trelleborg представя колелото с вграден сензор ConnecTire

Trelleborg представя колелото с вграден сензор ConnecTire

ConnecTire е колело с вграден сензор, позволяващ обмен на информация на много нива. Използвайки „Internet of Things“, земеделците по-безопасно и по-ефективно ще извършват полевите операции. ConnecTire постоянно следи две променливи – работното налягане на гумите и температурата, които се отчитат както в машината, така и в софтуера на стопанството посредством Bluetooth и wireless връзка. Механизаторът определя желаното работно налягане на гумите и впоследствие следи отклоненията от зададените стойности, като реагира своевременно. Ако е необходима корекция, ConnecTire автоматично изпраща сигнал през своето Приложение (App), като осигурява максимална ефективност и безопасност на машината. Възможността за известяване чрез електронното приложение е много важна характеристика на ConnecTire. Променящите се условия може да се нуждаят от бърза корекция, за да се гарантира максимална ефективност и да се предотврати приплъзване на гумата върху джантата.

Вградената подготовка за GPS на ConnecTire определя в реално време местоположението на трактора, подпомагайки безопасността на тракториста при отдалечена работа и предпазва гумите и машината от кражба. С помощта на прецизен земеделски софтуер фермерите ще могат да проследяват броя на преминаващите машини, което помага максимално да се ограничи компактизацията и ерозията на почвата.

Многократното преминаване на едно и също място при различните операции на почвена обработка има дълготраен ефект върху реколтата. ConnecTire намалява този ефект, предоставяйки информация, която позволява на фермерите да откриват рисковите зони и реагират своевременно. Ефективната експлоатация на почвите е жизненоважна и като намалява броя преминавания на машината, ConnecTire помага за по-бързото възстановяване на почвеното плодородие и увеличава потенциала на бъдещите добиви.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини