АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 5, 2018

Разработихме нова технология за производство на алтернативно биогориво

Разговор с г-н Ивайло Лазаров, Mениджър маркетинг и продажби на ТЕЙКА

Разработихме нова технология за производство на алтернативно биогориво

Представете фирма ТЕЙКА на нашите читатели.
В средата на 2007 година стартирахме производството на пелети от тревна растителност, включвайки производството на пелети от други суровини като слънчогледови остатъци и дървесина.

В много страни и у нас има недостиг на дървесина и отпадъци от дървесина за производство на пелети. Същевременно през последните няколко години търсенето на пелети за горене бележи нарастващи темпове.

Този факт, заедно с увеличаващата се цена на дървесината, провокира необходимостта от дефиниране характеристиките на растителната биомаса, и съобразно спецификата є, ние разработихме нова технология за производството на алтернативни пелети за горене.

Предлагаме я на производители на биогорива и фермери, които имат потенциал за производство и въвеждане на продукта на българския и европейски пазар.

Какви са предимствата на произвежданите от вас пелети?
Произвежданите от нас алтернативни пелети се характеризират с висока калорийна топлинна стойност, същата като на пелетите от дървесина. Те имат ниско съдържание на пепел (под 1,5%) и влага (под 9%).

Отговарят не само на изискванията на стандартите за дървесни пелети, но по някои показатели ги превъзхождат. Притежават хидрофобни свойства, което улеснява съхранението и транспортирането им. Постоянното качество се гарантира от производствения процес и характеристиките на използваната суровина, което способства за безпроблемно реализиране на продукта. Нашите алтернативни пелети са с висока степен на уплътняване, което улеснява логистиката.

Суровината, от която произвеждаме нашите алтернативни пелети, е налична в много повече европейски държави в сравнение с добиваната дървесина. Важно е да се отбележи, че досега не е използвана за тази цел. Преработването є в биогориво има както голям стопански ефект, така и положителен ефект за екосистемата. Количеството на алтернативната суровина е съизмеримо с добиваната дървесина у нас годишно.

Възобновяването на суровината, използвана от нас, е в рамките на 1 година, което е в пъти по-бързо дори и в сравнение с бързорастящите видове дървета, при които периодът продължава минимум 3-5 години. Цената є е по-ниска в сравнение със суровината, използвана при производството на дървесни пелети. Събирането на суровината, както и производството на нашите алтернативни пелети, е напълно автоматизирано.

Ще разкажете ли малко повече за вашата технологията?
За производството на дървесни пелети, както и на пелетите от слама, трева, слънчогледови люспи, технологичният процес изисква гранулиране на предварително смляната суровина, което означава скъпа инвестиция и висок разход на енергия. Затова ние разработихме и предлагаме нов, много по-опростен процес.

Нашата технология не предполага използването на гранулатори. Производството на дървесни пелети обикновено се състои от 6 до 10 операции. В нашия производствен процес операциите са сведени до 3. В пъти по-малко машини, брой операции, работна ръка и време в сравнение с производството на пелети от дървесина. Това също води и до по-ниски инвестиционни и производствени разходи. Използваната енергия, която е необходима за производството на нашите алтернативни пелети, е по-малко – при нас производственият процес изисква около 4 пъти по-малко енергия в сравнение с производството на дървесни пелети. Прилаганата технология позволява суровината да се използва с голям диапазон на влажност – суха и влажна.

Първоначално необходимите инвестиции за производството на нашите пелети са в пъти по-ниски в сравнение с инвестициите, които се правят при стартиране на производство на пелети от дървесина. А качеството им е сравнимо с това на дървесните пелети и надвишава качеството на други видове пелети като тези от слама, слънчогледови люспи, костилки и други.