АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Производство на биогаз от водорасли в проекта Coastal Biogas

Производство на биогаз от водорасли в проекта Coastal Biogas

Основната цел на проекта Coastal Biogas е да предложи решения, базирани на анаеробно разграждане на морски водорасли в крайбрежните региони на Балтийско море за справяне с еутрофикацията – повишаване съдържанието на азотни и фосфорни съединения във водните басейни, които водят до усилен растеж на водораслите. Причини за този т.нар. „цъфтеж на водата“ са изпускането на химични вещества от заводите, отмиването на изкуствени торове от почвата и др. Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма Interreg South Baltic.

Чрез разграждане на водораслите и използването на вторичната биомаса като алтернатива на изкуствените торове, хранителните вещества, причиняващи цъфтежа на водата, се отстраняват и веригата се затваря, което е фундамент за кръговата биоикономика. Освен това неудобствата от изгнилите водорасли (неприятна миризма, развитие на мухи и др.) се елиминират и отпадъците се превръщат във възобновяемо гориво, което може да се използва за електро- и топлоснабдяване, като транспортно гориво или за инжектиране на биогаз в мрежата.

В проекта са заложени пет конференции за биогаз в комбинация с учебни обиколки в участващите в проекта държави: Швеция, Дания, Литва, Германия и Полша. Първата конференция се проведе на 8 май в Малмьо, Швеция с визита до съоръжението за биогаз Jordberga, което в момента е една от най-големите (110 GWh) инсталации за биогаз в Швеция и единствената, в която модернизираният биогаз се инжектира в газопреносната мрежа с високо налягане. Втората конференция се проведе на 13 ноември в Роскилде, Дания и бе последвана на следващия ден от посещение до инсталацията за биогаз в Солрьод, която е единствената в региона на Балтийско море (може би и в света) за разграждане на водорасли в промишлен мащаб.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини