АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Проведе се открит ден по проект Царевицата - Царица на полето

Проведе се открит ден по проект Царевицата - Царица на полето

През септември се проведе открит ден по партньорски проект на Аграрния университет Пловдив, КОРТЕВА и НЕТАФИМ, наречен Царевицата - царица на полето. Проектът се реализира в Учебно-опитната и внедрителска база на Аграрния университет. На представянето на резултатите от първата година на този стартов модул присъстваха проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив, Чавдар Дочев, управляващ мениджър на КОРТЕВА Балкани, фермери от страната, научни работници, преподаватели, аграрни специалисти, студенти. Високи добиви за България могат да се получат при достатъчно добра водообезпеченост и оптималното съчетаване на вода и въздух в почвата чрез нововъведението подземно капково напояване е едно от важните направления на проекта.

Опитната платформа е на поле от 54дка, където е изградена система от най-висок клас за изцяло автоматизирано, автономно подземно капково напояване, дарение на Университета от фирма НЕТАФИМ. Системата за напояване гарантира максимално точно осигуряване на растенията с вода във всеки момент от вегетацията. Площта е разделена на три водни кръга и дебелостенните маркучи са позиционирани в три хоризонта - на дълбочина 20cm, 30cm и 40cm и всеки от деветте царевични хибрида на КОРТЕВА е засят в трите кръга.

Друга съществена характеристика на проекта е използването на царевични хибриди от различни групи на ФАО, като се разчита на по-високодобивни хибриди. Гъстотата на посева е 8700 растения/декар, смятана за оптимална при този максимален интензитет на отглеждане на хибридния набор. Част от торовете са внесени предсеитбено (с последна обработка), а друга част (водоразтворими) са включени във водния цикъл. Приложени са високо ефикасни хербициди. Резултатите показват несъществени разлики в добивите в различните водни хоризонти.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини