АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Секторът може да има съвременни измерения

Разговор с г-н Христо Иванов, Управител на БЛИЦ ЕООД

Секторът може да има съвременни измерения

В началото, как виждате ситуацията с малките и средни животновъдни стопанства у нас?
Наясно сме, че проблемите в животновъдството нито са малко, нито са малки. Това особено важи за малките и средни стопанства, с добив между 200 и 1000 литра мляко дневно. При тях качеството на млякото не е фактор, за който да получат добра цена, предавайки го на големите млекопреработватели.

Хубавото е, че като европейска страна, България даде възможност на тези стопанства да преработват сами млякото си и да произведат краен продукт. Това се случи през 2010г. с Наредба №26/14.10.2010 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Критикувана и доработвана, наредбата е действащ механизъм, чрез който се появиха истински и качествени млечни, месни продукти, яйца, плодове и зеленчуци и какво ли още не, от регистрирани и контролирани преработватели на собствена суровина.

Каква е ползата за фермерите от произвеждането на краен продукт?
Анализите показват добри икономически показатели и се потвърждава ползата от това да се „затвори цикъла“. Ако разглеждаме сектор мляко - ползите са две. Първо, фермерът да получи добра цена и сигурна реализация на добитото мляко, т.е. стопанството да се издържа и развива устойчиво и второ да има прилична печалба в крайният продукт, така че и самото предприятие да носи приходи.

Това е възможно защото енергийните разходи при производството, както показват обектите, които ние сме изпълнили, са ниски. Не е висок и ФРЗ, защото в предприятието, обикновено, работят един или двама души.

Срокът за възвръщане на инвестицията е зависим от няколко фактора. Това са количеството мляко, което се преработва дневно, вида на млякото - т.е. сезонно ли ще работи мандрата, както е при козето и овче мляко, или целогодишно, както е при кравето и биволското. Разбира се, зависи и от амортизационните отчисления, които ще се калкулират в себестойността на крайния продукт.

Малките предприятия са добра възможност и за стопанства в които животновъдството не е основна дейност. Например в голяма част от земеделските кооперации и фирмите които се занимават със зърнопроизводство има стада от различни видове животни. За хора с инициатива и бизнес идея, които биха изкупували мляко от близки до тях ферми, също.

Какви възможности има за създаване на малко предприятие?
Малкото предприятие трябва да се създаде в съответствие с всички действащи в страната и ЕС нормативни изисквания. Това може да стане по различни начини. Наредба 26 дава някои облекчения, с които по-лесно може да се реконструира дадено помещение, може да се изгради ново или да се постави модулен обект. Модулното изграждане има бих казал доста предимства. Бързо стартиране на бизнеса, гъвкавост по отношение на капацитет, асортимент, площ и т.н.

Що се отнася до инвестициите те не са малки. Независимо от начина на изграждане са нужни средства, които в повечето случаи не са налични „под възглавницата“ на фермера. Това е причината, поради която много от животновъдите се въздържат от решителната крачка. Хубавото е, че заработиха Европейски механизми за частично безвъзмездно подпомагане. Това, в годините, бяха мярките 123, после 4.2 от ПРСР било то чрез националните приеми или чрез местните инициативни групи, други проекти с по-ограничени бюджети и т.н.

Какво, според Вас, е важно да знаят фермерите, когато става въпрос за финансирането на проекти, свързани с изграждането на малки преработвателни предприятия?
За да се вземе вярно решение за финансиране е важен правилният анализ на потенциалните възможности на проекта. Кандидатстването е свързано с голям обем работа, а критериите ставаха все по-сложни. Важно е да се предвиди, доколкото е възможно, времето, от подаване на документите до заработване на предприятието, безвъзмездната помощ, която ще получи бенифициера и да се съпоставят с алтернативен вариант - финасиране от банката и заработване до 2-3 месеца. Създаването на предприятие със средства от Европейски програми отнема две и повече години. В рамките на това време и при сегашните условия на пазара на сурово мляко, малките и средни фермери трудно оцеляват. За нас пък, които сме изпълнители по договорите идва проблемът да защитим цени от преди толкова време.

За успешно създаване на предприятие, е важно фермерите да имат ясна представа за преработваните в началото количествата, както и до къде биха искали да стигнат в увеличаването им. Това ще ни помогне да им предложим адекватно оборудване за стартиране и възможност за техническо надграждане съобразно развитието им във времето. Модулните предприятия позволяват това да се случва лесно.

Едно много добро решение за подпомагане е стартиралата през март тази година схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“ за 2019г. Това е един по-изчистен вариант, с много по-ясни правила, адекватно създаден за нуждите на сектора. Бюджета за 2019г. не е голям, но се надяваме това да е пилотен вариант, който ще получи дългосрочно финансиране. Много добро в тази схема са и кратките срокове, в които да се оценят проектите и да се подпишат договорите с одобрените кандидати - 40 дни. Към днешна дата вече имаме подписани договори!

В заключение, бихте ли споделили с нашите читатели, как виждате ролята на банките в този процес?
Дейността на фирма БЛИЦ, вече повече от десет години, е в посока разработване на иновативни възможности за създаване на обекти за преработка на мляко, месо, мед, и др. Това определено прави бизнеса ни зависим от подобни схеми за подпомагане. Иска ми се, а още повече на нашите клиенти, сроковете от подаване на документите до усвояването на помощта да са по-кратки.

И тук е важно да се върнем на въпроса с инвестицията. Първо одобреният бенифициер трябва да направи цялата инвестиция и после да си получи част от нея, като безвъзмездна помощ. т.е. трябват средства. Тук могат да дойдат на помощ банките. Трябва да отбележа значителният вече интерес на водещите банки да създават продукти насочени към малкия и среден бизнес в селското стопанство. Тези продукти стават все по-гъвкави и адаптивни към конкретните клиенти.

При добре работещи схеми на подпомагане, при адекватни на проблемите в животновъдството банкови продукти и разбира се ясна бизнес идея от страна на фермера, ситуацията в сектора може да има съвременни измерения. В такава среда и нашите иновативни решения ще имат по-пълно приложение. В крайна сметка все повече качествени, национални млечни и месни продукти ще достигат до крайния клиент.