АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Нека бъдем знаещи, ефективни и печеливши

Разговор с г-н Момчил Тасков, Председател на Националния съюз на Зооинженерите в България

Нека бъдем знаещи, ефективни и печеливши

Г-н Тасков, бихте ли представили Националния съюз на зооинженерите?
Националният съюз на зооинженерите в България създава среда за осъществяване на дейности с обществен интерес в сектора. Той обединява всички зооинженери, които с познанията си допринасят за развитието на науката и практиката. За мен, като негов председател, основни приоритети са: съдействие за усъвършенстване на производството и повишаване качеството на получаваните животинските продукти чрез внедряване на съвременните достижения в тази област; участие при формирането на държавната политика в тази област; съдействие за подобряване връзката между науката, образованието и практиката; спомагане за реализацията на младите зооинженери, което е пряко свързано с тяхното преквалифициране, следейки новите динамично развиващи се технологии.

С Агритоп, където съм търговски мениджър, изграждаме модерни европейски ферми в България, по този начин спомагаме бъдещите специалисти да имат по-добри възможности за професионална реализация. Една от основните дейности на НСЗБ е да бъде свързващо звено между подготвените кадри за сектора и фермите.

Какво според Вас е значението на иновациите за животновъдния сектор?
Важно е да се внедряват иновации и още повече работещите решения. Може би най-много трябва да се обръща внимание на популярния израз „ноу-хау“ – да знаеш специфичното, да знаеш как. Това специфично знание се прилага индивидуално за всеки животновъд, за постигане на определени резултати. То е много по-важно и ключово за решаването на конкретна задача, отколкото всичко останало. Затова има ферми и ферми, животновъди и животновъди. Земеделските производители трябва да избират партньор, който може им предостави качество и „ноу-хау“, за да постигат високи резултати.

Днес вече всички животновъди, които искат устойчивост и рентабилност, минимизиране на разходите и увеличаване на себестойността на продукта, проектират функционални обори, въвеждат нововъведения и работещи технологии. Така и във всеки друг сектор - ако искаш да си на пазара, да си конкурентен, да се развиваш, трябва да инвестираш в това, което правиш.

Какви са основните предизвикателства пред животновъдите?
Основното предизвикателство е печалбата. За това животновъдите трябва да оптимизират разходите за входящите ресурси, за да се справят с колебанията в цената на млякото, конкретно за млечното говедовъдство. Те трябва да увеличават производството с прилагането на ефективни решения и да бъдат конкурентоспособни. За да е рентабилна фермата, да изплаща кредити и осигуровки, да бъде оборудвана с нови машини - основният приход от мляко или месото, трябва да се увеличи.

Предизвикателства са и липсата на работна ръка, и управлението на фермите. За това НСЗБ съдейства за подобряване на връзката между практиката и квалифицирани зооинженри. Кадри, които работят в посока автоматизиране на процесите. Например една качествена доилна инсталация, освен че повишава млеконадоя, оптимизира времето на работния процес и намалява работната ръка. Тя дава възможност за следене на здравния статус, съответно до намаляване до минимум на скъпо струващите заболявания и бракуването на животните, и за достигне на максималният им потенциал. И тогава себестойността излиза по-ниска.

В заключение, какъв съвет бихте отправили към читателите?
Вярвам, че българските ферми могат да бъдат конкурентни с ясна държавна политика и контрол, и най-вече с животновъди, работещи за повишаване на своята производителност. За това моят съвет към животновъдите е да мислят дългосрочно, когато инвестират; да съпоставят реално това което им се предлага и да търсят качество.

Съветвам ги да работят по начин, по който да са устойчиви и да го правят, така че да е работещо и за техните поколения - не за ден, два или година.