АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина XI, брой 5, 2023

Евродизайн Енерджи завърши проект, съфинансиран от програмата за развитие на селските райони

Евродизайн Енерджи завърши проект, съфинансиран от програмата за развитие на селските райони

От началото на март работи фотоволтаична инсталация, изградена с финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от програмата за развитие на селските райони. Тя се състои от 4 следящи слънцето фотоволтаични системи. Произвежданата електроенергия се продава на електроразпределителното дружество ЕВН. Общият брой фотоволтаични модули е 123, а инсталираната мощност е малко под 30kW. От Евродизайн Енерджи информират, че са били изправени пред предизвикателството инсталацията да бъде проектирана и изградена в съществуващо лозе. Изискванията на инвеститорът били оборудването да е от реномирани фирми и изграждането минимално да засегне лозовите насаждения. С използването на следящите слънцето системи, изискването било спазено и производството на енергия от слънцето се съчетава с производството на грозде и вино. Очаква се електрическият добив да е с до 30% по-висок от този при стационарно монтираните фотоволтаични системи. В бъдеще към лозовото насаждение ще бъде изградена и автономна система за производство на електроенергия от слънцето. Тя ще се ползва за захранване на напоителната система и за системата за охрана на лозовия масив.