АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина XI, брой 7, 2023

НАЗ празнува своя петнадесетгодишен юбилей

НАЗ празнува своя петнадесетгодишен юбилей

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) e отраслова организация на зърнопроизводителите в Република България, създадена през 2006г. Учредители на асоциацията са регионални организации на зърнопроизводители от всички области на Р. България, които са обединени от идеята за модерно, конкурентоспособно българско зърнопроизводство. НАЗ работи в защита на интересите на членовете си, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство, като подпомага и насърчава развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и на зърнопроизводството като цяло. Основните цели на организацията са: да създава и утвърждава модерни икономически отношения, базирани на научни и технически постижения; да подкрепя ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните делови отношения в отрасъла; да изследва и адаптира европейските социални и икономически стандарти и добри практики в зърнопроизводството; да стимулира предприемчивостта на лицата, развиващи стопанска дейност в този бранш; да изследва и анализира проблемите в него; и други. Членството е доброволно като членове могат да бъдат сдружения на зърнопроизводители от всички области на Република България.