АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина XI, брой 7, 2023

Участие на ВУАРР в международна конференция за зелена икономика

Участие на ВУАРР в международна конференция за зелена икономика

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР), все участие в международната онлайн конференция за потенциала на зелената икономика и селския туризъм: перспективи за устойчиво развитие на регионите. Доц. Саров, преподавател във ВЪАРР, се включи с доклад на тема: "Подход за оценка на икономическата ефективност на биостимулантите в селското стопанство". След като поясни защо темата е актуална, визирайки европейските политиките, новите приоритети на ОСП и целите на Зелената сделка, той се фокусира върху икономическата ефективност на биостимулантите в земеделието. "Предлагам модел за оптимизация на производствената структура на земеделското стопанство. Базата данни са събрани от реално действащо стопанство. Залагам различни критерии за оптимизация, като правя сравнение при използването на биостимуланти, които влияят върху растежа и развитието на земеделските култури, и без прилагането им", поясни доц. Саров. ВУАРР е правоприемник на Висше училище "Земеделски колеж" и е сред първите пет български висши училища, част от Европейските университетски мрежи. Институтът за регионални изследвания на ВУАРР е член на Международната федерация на движенията за биологично земеделие IFOAM.